- Διαφήμιση -

Σπήλιος Λιβανός: Εκτός κυβέρνησης o υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Νέος υπουργός Ανάπτυξης ορίστηκε ο Γιώργος Γεωργαντάς

Σε παραί­τη­ση οδη­γή­θη­κε από τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη ο υπουρ­γός Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης  Σπή­λιος Λιβανός.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του γρα­φεί­ου Τύπου του Πρω­θυ­πουρ­γού, ο κ. Μητσο­τά­κης “επι­κοι­νώ­νη­σε με τον Υπουρ­γό Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων, Σπή­λιο Λιβα­νό και του ζήτη­σε εξη­γή­σεις για την αντί­δρα­σή του στην απα­ρά­δε­κτη ανα­φο­ρά του Δημάρ­χου Σπάρ­της κ. Δού­κα για τις φονι­κές πυρ­κα­γιές της Ηλεί­ας το 2007. Ο Υπουρ­γός παρα­δέ­χθη­κε ότι θα έπρε­πε να έχει αντι­δρά­σει δια­φο­ρε­τι­κά και έθε­σε την παραί­τη­σή του στη διά­θε­ση του Πρω­θυ­πουρ­γού. Η παραί­τη­ση του κ. Λιβα­νού έγι­νε απο­δε­κτή από τον Πρωθυπουργό.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων