- Διαφήμιση -

Αποχαιρέτα το Τατόι που χάνεις…

Σε κατάσταση χειρότερη από ποτέ βρίσκεται το Κτήμα Τατοΐου, το οποίο τα τελευταία χρόνια βιώνει μία από τις πλέον δυσάρεστες φάσεις του.

Σε κατά­στα­ση χει­ρό­τε­ρη από ποτέ βρί­σκε­ται το Κτή­μα Τατο­ΐ­ου, το οποίο τα τελευ­ταία χρό­νια βιώ­νει μία από τις πλέ­ον δυσά­ρε­στες φάσεις του. Ενώ τα κτί­ρια συνε­χί­ζουν να είναι σε ερει­πιώ­δη κατά­στα­ση και τα δέντρα αφρό­ντι­στα, ενώ ακό­μα και νερό υπάρ­χει — δεν υπάρ­χει, συνε­χώς σημειώ­νο­νται νέοι βαν­δα­λι­σμοί και νέες κατα­στρο­φές, όπως καταγ­γέλ­λει δημό­σια ο Βασί­λειος Κου­τσα­βλής. Ο πρό­ε­δρος των Φίλων Κτή­μα­τος Τατο­ΐ­ου, που έχει πάρει προ­σω­πι­κά την υπό­θε­ση διά­σω­σης και αξιο­ποί­η­σής του, σημειώ­νει: «Πριν από λίγες εβδο­μά­δες άγνω­στοι αφαί­ρε­σαν πάνω από την είσο­δο του διευ­θυ­ντη­ρί­ου το πορ­σε­λά­νι­νο πλα­κά­κι με το έμβλη­μα του βασι­λέ­ως Γεωρ­γί­ου που έστε­κε εκεί για χρό­νια. Με τους ισχυ­ρούς ανέ­μους, λεύ­κα έπε­σε πάνω στο ετοι­μόρ­ρο­πο κτί­ριο του Οινο­ποιεί­ου και γκρέ­μι­σε μέρος του μεσαί­ου και πλά­γιου τοί­χου του. Είχε παρα­βια­στεί και η πόρ­τα του κτι­ρί­ου του Τυρο­κο­μεί­ου, η οποία και ασφα­λί­στη­κε από τους αστυ­νο­μι­κούς της φρου­ράς Τατοΐου».

«Η συνε­χι­ζό­με­νη αδια­φο­ρία της Πολι­τεί­ας να προ­στα­τεύ­σει το Τατόι, μας γεμί­ζει όλους οργή και θλί­ψη» συνε­χί­ζει ο κ. Κου­τσα­βλής, κατα­λή­γο­ντας: «Σε λίγα χρό­νια αν δεν ανα­κο­πεί αυτή η κατά­στα­ση δεν θα έχει μεί­νει τίπο­τα όρθιο στο κτή­μα. Συνε­χί­ζει να υφί­στα­ται μεγά­λο θέμα τόσο με την υπο­στε­λέ­χω­ση της φρου­ράς του κτή­μα­τος όσο και με την έλλει­ψη περι­πο­λι­κού αυτο­κι­νή­του. Υπάρ­χει ένα φύλα­κας ανά βάρ­δια και οι αστυ­νο­μι­κοί κάνουν περι­πο­λί­ες με τα προ­σω­πι­κά τους οχή­μα­τα. Ακό­μα και νερό έχουν μόνο από το παλιό δίκτυο. Το νέο δίκτυο έγι­νε και δεν λει­τούρ­γη­σε» (φαντα­σθεί­τε τι θα συμ­βεί σε περί­πτω­ση πυρκαγιάς…).

Δεκα­έ­ξι χρό­νια από τότε που το Τατόι περι­ήλ­θε στο ελλη­νι­κό Δημό­σιο, η κατά­στα­ση είναι χει­ρό­τε­ρη παρά ποτέ κατά τα τελευ­ταία χρό­νια. Δεν υπάρ­χει κάποιο συνερ­γείο που να εργά­ζε­ται για την απο­κα­τά­στα­ση κτι­ρί­ου ή για τη συντή­ρη­ση αντι­κει­μέ­νων από τη συλ­λο­γή του ανα­κτό­ρου, τα οποία έχουν κηρυ­χθεί δια­τη­ρη­τέα. Ο κ. Κου­τσα­βλής ανα­φέ­ρε­ται και στην κατά­στα­ση των μνη­μά­των των μελών της πρώ­ην βασι­λι­κής οικο­γέ­νειας. Κάποιοι εδώ και και­ρό τα πότι­σαν με είδος γρά­σου και δεν έχουν ακό­μα καθα­ρι­στεί. Τώρα πλέ­ον έχουν ποτί­σει τα μάρμαρα.

Ο Κώστας Μ. Στα­μα­τό­που­λος, αντι­πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Περι­βάλ­λο­ντος και Πολι­τι­σμού, συγ­γρα­φέ­ας του «Χρο­νι­κού του Τατο­ΐ­ου (1800–2003)» και του «Τατόι: περι­ή­γη­ση στον χρό­νο και τον χώρο» καταγ­γέλ­λει σε επι­στο­λή του προς την «Καθη­με­ρι­νή»: «Από­φα­ση της παρού­σας κυβέρ­νη­σης ήταν να αγνο­ή­σει το κτή­μα ως να είχε γι’ αυτό το δικαί­ω­μα. Ετσι μελέ­τες απο­κα­τά­στα­σης κτι­ρί­ων, χρη­μα­το­δο­τη­μέ­νες από τους Φίλους του Τατο­ΐ­ου, μένουν επί χρό­νια στα συρ­τά­ρια και δεν προ­ω­θού­νται στο ΚΑΣ, όπως παλαιό­τε­ρη κυβέρ­νη­ση είχε και αυτή αγνο­ή­σει μελέ­τη λει­τουρ­γι­κού σχε­δια­σμού που η Ελλη­νι­κή Εται­ρεία είχε εκπο­νή­σει δαπά­ναις της Europa Nostra. Οπως, τέλος, δεν ξεκι­νούν τα έργα ανα­πα­λαί­ω­σης του ανα­κτό­ρου (επα­να­φο­ράς του στη μορ­φή που είχε έως το 1937), βάσει των εξαι­ρε­τι­κών μελε­τών που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν, σε παλαιό­τε­ρα χρό­νια, στε­λέ­χη του ΥΠΠΟ».

Τελευ­ταία φορά που ακού­σα­με για το Τατόι από κυβερ­νη­τι­κά χεί­λη ήταν τον περ­σι­νό Μάιο, όταν η τότε υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Λυδία Κονιόρ­δου είχε ανα­κοι­νώ­σει ότι στην τρέ­χου­σα προ­γραμ­μα­τι­κή περί­ο­δο ΕΣΠΑ 2014–2020 στο ΠΕΠ Αττι­κής και στο πλαί­σιο της «Ενί­σχυ­σης και ανά­δει­ξης υπο­δο­μών πολι­τι­σμού μητρο­πο­λι­τι­κής εμβέ­λειας Περι­φέ­ρειας Αττι­κής» έχουν υπο­βλη­θεί προς έντα­ξη το έργο απο­κα­τά­στα­ση του θερι­νού ανα­κτό­ρου στο πρώ­ην βασι­λι­κό κτή­μα Τατο­ΐ­ου με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 5.000.000 ευρώ. Έκτο­τε, ουδέν έγι­νε. Προ­φα­νώς θα χαι­ρε­τί­σου­με και το ΕΣΠΑ, λόγω καθυστέρησης.

Στον αέρα οι μελέτες

Πολ­λές ανη­συ­χί­ες υπάρ­χουν για το μέλ­λον του κτή­μα­τος, με την έκτα­ση των 42.000 στρεμ­μά­των. Από τα κτί­ρια, 29 έχουν κηρυ­χθεί δια­τη­ρη­τέα. Έχουν ανα­στη­λω­θεί ελά­χι­στα, κυρί­ως με μελέ­τες που δώρι­σαν οι Φίλοι του Κτή­μα­τος. Υπάρ­χουν όμως ακό­μα μελέ­τες σε εκκρε­μό­τη­τα που δεν έχουν περά­σει καν από το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων. Κεντρι­κό είναι το θέμα του ανακτόρου.

Η κατά­στα­ση του κτί­σμα­τος, που απο­τε­λεί αντί­γρα­φο αγροι­κί­ας των θερι­νών ανα­κτό­ρων στο Πέτερ­χοφ της Ρωσί­ας, δεν είναι ιδιαί­τε­ρα κακή, παρά την πολύ­χρο­νη εγκα­τά­λει­ψη. Η στα­τι­κή προ­με­λέ­τη μιλά, βεβαί­ως, για ανά­γκη ενί­σχυ­σής του σε διά­φο­ρα σημεία, ωστό­σο δεν δια­πι­στώ­νει ανυ­πέρ­βλη­τα προ­βλή­μα­τα. Η προ­με­λέ­τη απο­κα­τά­στα­σης έχει εγκρι­θεί από το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων, αλλά χωρίς καμία συνέχεια.

Η απο­κα­τά­στα­ση θα έχει στο επί­κε­ντρό της την αρχι­κή εσω­τε­ρι­κή και εξω­τε­ρι­κή μορ­φή του ανα­κτό­ρου καθώς και της εσω­τε­ρι­κής κυκλο­φο­ρί­ας. Οι δύο όρο­φοι έχουν εμβα­δόν από 1.100 τετρα­γω­νι­κά μέτρα, η σοφί­τα 582 και το υπό­γειο 1.219.
Μέχρι στιγ­μής, δεν υπάρ­χει καν μελέ­τη βιω­σι­μό­τη­τας εάν και εφό­σον το Τατόι σε συνερ­γα­σία με κάποιους ιδιώ­τες λει­τουρ­γή­σει ως κέντρο ανα­ψυ­χής και ως (κρα­τι­κό) μουσείο.

Το κεντρι­κό κτί­ριο των ανα­κτό­ρων έχει αδειά­σει και 17.000 αντι­κεί­με­να δέχθη­καν πρώ­τες φρο­ντί­δες συντή­ρη­σης. Τώρα παρα­μέ­νουν σε κοντέι­νερ ή σε χώρους που δεν απο­κα­λύ­πτο­νται. Σε άλλο χώρο, παρα­μέ­νουν γύρω στα 500 κιβώ­τια με διά­φο­ρα αντι­κεί­με­να, που ποτέ δεν έχουν ανοι­χτεί, κατα­γρα­φεί και συντηρηθεί.

της Αγγε­λι­κής Κώττη

 

Πηγή www.liberal.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων