- Διαφήμιση -

Παναθηναϊκός – Γιαννακόπουλος: Ακόμα ψάχνουμε όσους δεσμεύτηκαν για χρήματα στην ομάδα

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνεχάρη την ομάδα βόλεϊ του Τριφυλλιού για τη φετινή της πορεία στο πρωτάθλημα και μιλώντας για τον Ερασιτέχνη άφησε αιχμές σε ανθρώπους της "Παναθηναϊκής οικογένειας" για... άδειες υποσχέσεις.

Ανα­λαμ­βά­νο­ντας πέρυ­σι την ηγε­σία και του Ερα­σι­τέ­χνη Πανα­θη­ναϊ­κού, ο Δημή­τρης Γιαν­να­κό­που­λος «έσω­σε» ουσια­στι­κά τα τμή­μα­τα του Α.Ο., μετα­ξύ των οποί­ων και το βόλεϊ ανδρών που έφθα­σε φέτος μέχρι τα ημι­τε­λι­κά του πρωταθλήματος.

Ο «ισχυ­ρός άνδρας» και της ΚΑΕ, έσπευ­σε έτσι να ευχα­ρι­στή­σει την ομά­δα, αλλά και να μιλή­σει για την ελά­φρυν­ση των χρε­ών, η οποία γίνε­ται απο­κλει­στι­κά από τον ίδιο, καθώς ακό­μα… ψάχνει όσους είχα δεσμευ­τεί να τον βοη­θή­σουν, όπως ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά σε σχε­τι­κή τοπο­θέ­τη­σή του.

Οι δηλώσεις του Γιαννακόπουλου

«Οφεί­λω να δώσω τα θερ­μά μου συγ­χα­ρη­τή­ρια στον Δημή­τρη Ανδρε­ό­που­λο και τους αθλη­τές του για την εξαι­ρε­τι­κή σεζόν που ολο­κλή­ρω­σαν χθες. Αυτό που πέτυ­χαν θα φανεί τα επό­με­να χρό­νια, καθώς όλα τα οικο­δο­μή­μα­τα κρί­νο­νται από τα θεμέ­λια τους και φέτος μπή­καν οι βάσεις για αυτό που θα ακο­λου­θή­σει. Όλοι οι συντε­λε­στές του ΤΑΑ πρέ­πει να είναι περή­φα­νοι, όχι μόνο για το αγω­νι­στι­κό πρό­σω­πο, αλλά και για το κλί­μα που υπήρ­χε στην ομά­δα, αυτό της πραγ­μα­τι­κής οικο­γέ­νειας και της πανα­θη­ναϊ­κής ψυχής που εξέ­πε­μπε όλο το σύνολο.

Δεν υπάρ­χει κανέ­νας λόγος για κατε­βα­σμέ­να κεφά­λια. Πέρυ­σι τον Απρί­λιο παί­ζα­με για την παρα­μο­νή μας στην Α1 και φέτος για την είσο­δο μας στα ημιτελικά.

Από την Γενι­κή Συνέ­λευ­ση της 8ης Ιου­νί­ου είχα δηλώ­σει πως φέτος θα είναι μια μετα­βα­τι­κή χρο­νιά, μέσα στην οποία θα βάλου­με τις βάσεις για την οικο­νο­μι­κή εξυ­γί­αν­ση του συλλόγου.

Όταν παρα­λά­βα­με την διοί­κη­ση του Πανα­θη­ναϊ­κού Αθλη­τι­κού Ομί­λου, το χρέ­ος του ΤΑΑ ήταν ένα εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ. Μέσα στην χρο­νιά απο­πλη­ρώ­σα­με και δια­κα­νο­νί­σα­με το 70% του χρέ­ους. Αυτό σημαί­νει πως ουσια­στι­κά εκτός από το τρέ­χον αγω­νι­στι­κό budget, τρέ­χα­με και άλλα δυο. Δεν χρειά­ζο­νται ιδιαί­τε­ρες οικο­νο­μι­κές γνώ­σεις για να αντι­λη­φθεί κάποιος τι σημαί­νει αυτό!

Από την άλλη, υπήρ­ξαν άνθρω­ποι της Πανα­θη­ναϊ­κής οικο­γέ­νειας που δεσμεύ­τη­καν προ­σω­πι­κά σε μένα πως θα βοη­θή­σουν οικο­νο­μι­κά την προ­σπά­θεια μας. Δυστυ­χώς ακό­μα τους ψάχνου­με. Όπως και να έχει, με βοή­θεια ή μη, εμείς θα πορευ­τού­με τον δρό­μο που έχου­με απο­φα­σί­σει και να είστε σίγου­ροι ότι τον στό­χο μας θα τον πετύχουμε.

Σε αυτόν τον δρό­μο θα θέλα­με συνο­δοι­πό­ρο τον Πανα­θη­ναϊ­κό κόσμο. Ο αριθ­μός των 474 μελών που έχουν γρα­φτεί από τις 8 Ιου­νί­ου μέχρι και σήμε­ρα δεν νομί­ζω ότι συνά­δει της προ­σπά­θειας που γίνε­ται. Η στή­ρι­ξη στην μάνα του λόχου είναι υπο­χρέ­ω­ση για κάθε αλη­θι­νό Παναθηναϊκό».

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων