- Διαφήμιση -

Βαλ’τους Χ – Ο Μαύρος Χάρτης της Αθήνας

Ένας διαδραστικός χάρτης ρατσιστικών επιθέσεων

Ρατσι­στι­κές επι­θέ­σεις που έχουν πάρει το δρό­μο της δικαιο­σύ­νης, όπως η δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα στο Κερα­τσί­νι και του Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν στα Πετρά­λω­να και η επί­θε­ση ενά­ντια στους Αιγύ­πτιους ψαρά­δες στο Πέρα­μα, αλλά και λιγό­τε­ρο γνω­στές από­πει­ρες δολο­φο­νί­ας με ρατσι­στι­κό κίνη­τρο, μετα­ξύ των οποί­ων οι επι­θέ­σεις σε ζευ­γά­ρι ανα­γνω­ρι­σμέ­νων προ­σφύ­γων στην Αττι­κή με ξύλο με καρ­φιά ή σε έγκυο και τη μικρή κόρη της στον Άγιο Παντε­λε­ή­μο­να, κατα­γρά­φο­νται στο δια­δρα­στι­κό χάρ­τη «Βαλ’τους Χ — Ο Μαύ­ρος Χάρ­της της Αθήνας».

Η δημιουρ­γία του χάρ­τη απο­τε­λεί μέρος της ομό­τι­τλης καμπά­νιας που δημιούρ­γη­σαν το Ίδρυ­μα Ρόζα Λού­ξε­μπουργκ και η ΜΚΟ «HumanRights360», με την υπο­στή­ρι­ξη του Συμ­βου­λί­ου Έντα­ξης Μετα­να­στών του Δήμου Αθη­ναί­ων. Στό­χος της καμπά­νιας είναι να εντο­πί­σει και να ανα­δεί­ξει στους δρό­μους της Αθή­νας τα σημεία 50 ρατσι­στι­κών επι­θέ­σε­ων, σύμ­φω­να με το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδήσεων.

Το χρο­νι­κό διά­στη­μα από το 2011 ως το 2018 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν περισ­σό­τε­ρες από 1.000 κατα­γε­γραμ­μέ­νες ρατσι­στι­κές επι­θέ­σεις στην Αθή­να. Για το δια­δρα­στι­κό χάρ­τη επι­λέ­χθη­καν 50, οι περισ­σό­τε­ρες από τις οποί­ες έγι­ναν από το 2011 ως το 2013, ενώ συμπλη­ρώ­θη­καν με κάποιες πριν και μετά από το διά­στη­μα αυτό. Ανά­με­σα σε αυτές, εμβλη­μα­τι­κές υπο­θέ­σεις που δικά­ζο­νται στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής, όπως η επί­θε­ση κατά συν­δι­κα­λι­στών του ΚΚΕ, η επί­θε­ση κατά Αιγυ­πτί­ων αλιερ­γα­τών και η δολο­φο­νία Φύσ­σα, καθώς και παλαιό­τε­ρα περι­στα­τι­κά, όπως η επί­θε­ση στον Δημή­τρη Κου­σου­ρή το 1998 έξω από το δικα­στή­ριο της Ευελ­πί­δων, αλλά και πολύ πιο πρό­σφα­τα, όπως η επί­θε­ση το 2017 στον φοι­τη­τή Αλέ­ξη Λάζαρη.

Στα σημεία των συμ­βά­ντων έχει τοπο­θε­τη­θεί ένα αυτο­κόλ­λη­το με τυπω­μέ­νο το QR Code της κάθε επί­θε­σης. Μόλις ο χρή­στης του κινη­τού σκα­νά­ρει τον κωδι­κό οδη­γεί­ται στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση της επί­θε­σης στο https://valtousx.gr, όπου υπάρ­χει η περι­γρα­φή της επί­θε­σης και η εικό­να της.

Την εικο­νο­ποί­η­ση των επι­θέ­σε­ων ανέ­λα­βαν 25 δημιουρ­γοί κόμικς και σκι­τσο­γρά­φοι, οι οποί­οι κλή­θη­καν να εμπνευ­στούν τα σκί­τσα τους από τις ιστο­ρί­ες πίσω από τις επι­θέ­σεις. Τα 50 έργα κόμικς που δημιούρ­γη­σαν παρου­σιά­ζο­νται σε έκθε­ση, που εγκαι­νιά­στη­κε χτες το βρά­δυ και θα διαρ­κέ­σει μέχρι την Κυρια­κή στην Τεχνό­πο­λη του Δήμου Αθη­ναί­ων. Τα έργα υπο­γρά­φουν οι Αδα­μο­πού­λου, Ανα­στα­σί­ου, Βαβα­γιάν­νης, Για­κου­μά­κης, Δερ­βε­νιώ­της, Θεο­δω­ρο­πού­λου, Καρα­γε­ωρ­γί­ου, Καρα­μπά­λιος, Κεφα­λάς, Κου­ντού­ρης, Μικά­λεφ, Μπό­τσος, Νικο­λα­ΐ­δου, Οθω­ναί­ου, Πετρό­που­λος, Πέτρου, Χαλ­κιάς, Aspallax, Bratimoto, John Antono, No Budget Epics, Panagos, PanPan, Piotr και Tasmar.

Σκο­πός του εγχει­ρή­μα­τος είναι να συγκρο­τή­σει την τοπο­γρα­φία της ρατσι­στι­κής βίας και να κάνει γνω­στή στο ευρύ κοι­νό την επι­κιν­δυ­νό­τη­τά της. Ο χάρ­της που δημιουρ­γή­θη­κε απο­τυ­πώ­νει τόσο τις επι­θέ­σεις όσο και τις ιστο­ρί­ες της ρατσι­στι­κής βίας που βρί­σκο­νται πίσω από αυτές. Με μία περι­ή­γη­ση στα σημεία του, ο επι­σκέ­πτης συνει­δη­το­ποιεί ότι καθε­μία από τις επι­θέ­σεις αυτές δεν είναι απλώς μια διεύ­θυν­ση, αλλά ένα σημείο όπου μια βίαιη υπό­θε­ση έλα­βε χώρα δίπλα μας, στις γει­το­νιές της Αθήνας.

Όπως εξη­γεί στο Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων η Ηλέ­κτρα Αλε­ξαν­δρο­πού­λου από το Ίδρυ­μα Ρόζα Λού­ξε­μπουργκ, η πρω­το­βου­λία αυτή «ξεκί­νη­σε από την αγω­νία να κάνου­με πράγ­μα­τα, ώστε να ανέ­βει στην ατζέ­ντα της κοι­νω­νί­ας η δίκη της Χρυ­σής Αυγής, η οποία είναι η μεγα­λύ­τε­ρη δίκη μετά τη δίκη της Νυρεμ­βέρ­γης, όχι μόνο στην Ελλά­δα αλλά και σε ευρω­παϊ­κό επί­πε­δο, καθώς δικά­ζο­νται οπα­δοί του ναζι­σμού για εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση».

Στην κατα­γρα­φή των περι­στα­τι­κών συνέ­βα­λε η δημιουρ­γία του Δικτύ­ου Κατα­γρα­φής Ρατσι­στι­κής Βίας το 2011, μέλος του οποί­ου είναι και η οργά­νω­ση «HumanRights360». Όπως επι­ση­μαί­νει η επι­κε­φα­λής της οργά­νω­σης Ελέ­νη Τάκου, «η λει­τουρ­γία του Δικτύ­ου Κατα­γρα­φής Περι­στα­τι­κών Ρατσι­στι­κής Βίας βοή­θη­σε στην κατα­γρα­φή αυτών των περι­στα­τι­κών, ωστό­σο αυτά είναι η κορυ­φή του παγό­βου­νου, καθώς ένα πολύ μικρό ποσο­στό των θυμά­των έρχο­νται σε επα­φή με τις οργα­νώ­σεις». Κομ­βι­κό σημείο, τονί­ζει η ίδια, απο­τέ­λε­σε η δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα, «καθώς μέχρι τότε δεν κατα­γρά­φο­νταν επι­θέ­σεις ή κατα­γρά­φο­νταν και έμπαι­ναν στα συρ­τά­ρια των αστυ­νο­μι­κών τμη­μά­των και των υπουρ­γι­κών γραφείων».

Με τη δίκη της Χρυ­σής Αυγής οι οργα­νω­μέ­νες ρατσι­στι­κές επι­θέ­σεις έχουν μειω­θεί, του­λά­χι­στον στο κέντρο της Αθή­νας, ωστό­σο οι ανθρω­πι­στι­κές οργα­νώ­σεις εκφρά­ζουν την ανη­συ­χία τους για ενδε­χό­με­νο πισω­γύ­ρι­σμα που θα επι­φέ­ρει η προ­τει­νό­με­νη ανα­μόρ­φω­ση του Ποι­νι­κού Κώδι­κα και ζητούν να μην καταρ­γη­θεί το άρθρο 81Α, που επι­φέ­ρει βαρύ­τε­ρες ποι­νές για τα εγκλή­μα­τα με ρατσι­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά. «Με την ανα­μόρ­φω­ση του Ποι­νι­κού Κώδι­κα θα ξανα­γυ­ρί­σου­με σε ένα καθε­στώς, όπου το ρατσι­στι­κό κίνη­τρο θα είναι επι­βα­ρυ­ντι­κή περί­στα­ση μόνο στο τέλος της δικα­στι­κής δια­δι­κα­σί­ας, παρά το γεγο­νός ότι το 2014 υπήρ­ξε μια μεγά­λη τομή όπου η αστυ­νο­μία μπο­ρού­σε να χαρα­κτη­ρί­σει ένα έγκλη­μα από την αρχή ως πιθα­νο­λο­γού­με­να ρατσι­στι­κό και ο εισαγ­γε­λέ­ας να εισά­γει το αδί­κη­μα ως αδί­κη­μα με ρατσι­στι­κό κίνητρο».

Στο πλαί­σιο της έκθε­σης «Βαλ’τους Χ‑Ο Μαύ­ρος Χάρ­της της Αθή­νας» θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν δύο παράλ­λη­λες εκδη­λώ­σεις. Το Σάβ­βα­το, στις 6.30 μ.μ., στο χώρο της έκθε­σης θα φιλο­ξε­νη­θεί συζή­τη­ση για τη θέση της καλ­λι­τε­χνι­κής δημιουρ­γί­ας απέ­να­ντι στη ρατσι­στι­κή βία, με τη συμ­με­το­χή των δημιουρ­γών κόμικς της έκθε­σης. Την Κυρια­κή, στις 4 μ.μ., στο Σερά­φειο του Δήμου Αθη­ναί­ων έξι υπο­ψή­φιοι δήμαρ­χοι της Αθή­νας (Παύ­λος Γερου­λά­νος, Νάσος Ηλιό­που­λος, Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης, Πέτρος Κων­στα­ντί­νου, Νίκος Σοφια­νός, Γιάν­νης Τσι­ρώ­νης) θα συζη­τή­σουν για τη ρατσι­στι­κή βία και το ρόλο της τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης. Η συζή­τη­ση διορ­γα­νώ­νε­ται από το Συμ­βού­λιο Έντα­ξης Μετα­να­στών και Προ­σφύ­γων του Δήμου Αθη­ναί­ων. «Αυτό που θέλου­με να κάνου­με είναι να δεσμευ­τούν οι υπο­ψή­φιοι στο κατά πόσο θα φτιά­ξουν ένα δημό­σιο χώρο που θα αγκα­λιά­ζει τη δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τα και θα απο­κλεί­ει τέτοια φαι­νό­με­να, αλλά και κατά πόσο θα απο­κλεί­σουν ξενο­φο­βι­κές και ρατσι­στι­κές τάσεις από τη λει­τουρ­γία του δήμου», παρα­τη­ρεί η κ. Τάκου.

Η έκθε­ση θα διαρ­κέ­σει μέχρι την Κυρια­κή 17 Μαρ­τί­ου και λει­τουρ­γεί από τις 12.00 το μεση­μέ­ρι μέχρι τις 21.00 μ.μ.

(οι φωτο­γρα­φί­ες από τα σκί­τσα που εκτί­θε­νται στην έκθε­ση παρα­χω­ρή­θη­καν στο Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων από τη ΜΚΟ «HumanRights360»)

 

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων