- Διαφήμιση -

Επίδομα παιδιού 2019 — ΟΠΕΚΑ: Έτσι θα πάρετε τα χρήματα — Ποια βήματα να ακολουθήσετε

Οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρµα αίτησης Α21 ξεπερνούν τις 380.000

Οι 327.000 αιτή­σεις Α21 έχουν ήδη εγκρι­θεί ενώ υπο­λο­γί­ζε­ται πως συνο­λι­κά το επί­δο­μα παι­διού απευ­θύ­νε­ται σε περισ­σό­τε­ρα από 900.000 νοι­κο­κυ­ριά. Η ηλε­κτρο­νι­κή αίτη­ση ολο­κλη­ρώ­νε­ται με 7 απλά βήματα:

Βήμα 1 – Υπο­βο­λή Ε1: Για την κατα­βο­λή της πρώ­της δόσης (1ο δίμη­νο 2019) πρέ­πει να έχει υπο­βλη­θεί το Ε1 φορο­λο­γι­κού έτους 2017. Από τη 2η δόση και μετά απαι­τεί­ται η υπο­βο­λή του Ε1 φορο­λο­γι­κού έτους 2018.

Βήμα 2 – Είσο­δος: Μπαί­νε­τε στην εφαρ­μο­γή με τα δια­πι­στευ­τή­ρια TaxisNet. Με την είσο­δό σας στο σύστη­μα θα σας ζητη­θεί να επι­βε­βαιώ­σε­τε τον ΑΜΚΑ και να συναι­νέ­σε­τε στην επε­ξερ­γα­σία των στοι­χεί­ων που απαι­τού­νται, δηλα­δή τα δικά σας, του/της συζύ­γου ή του αντι­συμ­βα­λό­με­νου στο σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης και των προ­στα­τευό­με­νων τέκνων σας.

Βήμα 3 – Συναί­νε­ση: Μετά την είσο­δο, θα εμφα­νι­σθεί φόρ­μα όπου θα πρέ­πει να επι­λέ­ξε­τε την τρέ­χου­σα οικο­γε­νεια­κή σας κατά­στα­ση. Οι έγγα­μοι και οι εν δια­στά­σει θα πρέ­πει να εισά­γουν τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/της συζύ­γου.

Βήμα 4 – Συμπλή­ρω­ση Αίτη­σης: Η αίτη­ση επι­δό­μα­τος παι­διού θα περιέ­χει προ-συμπλη­ρω­μέ­να τα προ­σω­πι­κά σας στοι­χεία και τη σύν­θε­ση της οικο­γέ­νειας σας. Κάποια από τα πεδία της αίτη­σης θα πρέ­πει να συμπλη­ρω­θούν από εσάς, όπως στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας, στοι­χεία διεύ­θυν­σης και επι­κοι­νω­νί­ας, καθώς και o ΙΒΑΝ στον οποίο είστε δικαιού­χος ή συν­δι­καιού­χος για την κατα­βο­λή του επιδόματος.

Βήμα 5 – Σύν­θε­ση Οικο­γέ­νειας: Η αίτη­ση επι­δό­μα­τος παι­διού περι­λαμ­βά­νει πίνα­κα με τη σύν­θε­ση της οικο­γέ­νειας σας. Για κάποια μέλη μπο­ρεί να απαι­τη­θεί η συμπλή­ρω­ση πρό­σθε­των στοι­χεί­ων, όπως πχ. στοι­χεία φοι­τη­τή. Πατώ­ντας [Αλλα­γή Στοι­χεί­ων] θα κατευ­θυν­θεί­τε στη φόρ­μα στοι­χεί­ων του μέλους για το οποίο θα εισά­γε­τε και θα κατα­χω­ρή­σε­τε συμπλη­ρω­μα­τι­κά στοιχεία.

Αν κάποιο από τα τέκνα δεν πρέ­πει να συμ­με­τέ­χει στην αίτη­ση, θα πρέ­πει να κάνε­τε δια­γρα­φή τέκνου. Επι­προ­σθέ­τως, αν κάποιο μέλος δεν περι­λαμ­βά­νε­ται στην προ-συμπλη­ρω­μέ­νη σύν­θε­ση της οικο­γέ­νειας σας, θα πρέ­πει να πραγ­μα­το­ποι­ή­σε­τε προ­σθή­κη τέκνου.Στην ίδια λίστα υπάρ­χει σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση δίπλα στο όνο­μα του ατό­μου που τυχόν χρειά­ζε­ται να συναι­νέ­σει για το επί­δο­μα. Για την συναί­νε­ση του απαι­τεί­ται η σύν­δε­ση στην εφαρ­μο­γή με τα δικά του στοι­χεία TaxisNet.

Βήμα 6 – Επι­ση­μάν­σεις και Δικαιο­λο­γη­τι­κά: Κατά την απο­θή­κευ­ση ή την υπο­βο­λή της αίτη­σης, η εφαρ­μο­γή ενδέ­χε­ται να εμφα­νί­σει στο κάτω μέρος της φόρ­μας επι­ση­μάν­σεις με σημα­ντι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες που αφο­ρούν την αίτη­ση. Μπο­ρεί να σας ζητη­θεί να επι­συ­νά­ψε­τε δικαιο­λο­γη­τι­κά που αφο­ρούν εσάς ή κάποιο προ­στα­τευό­με­νο μέλος. Κάποια από τα δικαιο­λο­γη­τι­κά είναι υπο­χρε­ω­τι­κά για την υπο­βο­λή της αίτη­σης επι­δό­μα­τος παιδιού.

Βήμα 7 – Κατα­χώ­ρη­ση και Υπο­βο­λή: Στο κάτω μέρος της αίτη­σης μπο­ρεί­τε να πατή­σε­τε [Απο­θή­κευ­ση] ή [Υπο­βο­λή]. Με την απο­θή­κευ­ση, η αίτη­ση κατα­χω­ρεί­ται προ­σω­ρι­νά στο σύστη­μα και μπο­ρεί­τε να επα­νέλ­θε­τε αργό­τε­ρα μία ή περισ­σό­τε­ρες φορές για να συμπλη­ρώ­σε­τε επι­πλέ­ον στοι­χεία των μελών ή και να επι­συ­νά­ψε­τε δικαιο­λο­γη­τι­κά που μπο­ρεί να απαι­τη­θούν. Μετά την υπο­βο­λή της αίτη­σης δεν θα είναι δυνα­τή η τρο­πο­ποί­η­ση της.

Τέλη Μαρτίου η πρώτη δόση

Η πρώ­τη διμη­νιαία δόση του 2019 (για τον Ιανουά­ριο και τον Φεβρουά­ριο) θα κατα­βλη­θεί στα τέλη Μαρ­τί­ου σε όλους όσοι θα έχουν υπο­βάλ­λει νέα αίτη­ση για το 2019 μέχρι και 26 Μαρ­τί­ου και αυτή θα έχει εγκρι­θεί. Για τη χορή­γη­ση της δόσης του Α’ διμή­νου 2019 θα ληφθεί υπό­ψη το συνο­λι­κό οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα που οι δικαιού­χοι είχαν το φορο­λο­γι­κό έτος 2017 (περ­σι­νή φορο­λο­γι­κή δήλω­ση). Το δικαιού­με­νο ποσό θα υπο­λο­γι­στεί βάσει των εξαρ­τώ­με­νων τέκνων που θα δηλω­θούν φέτος στο Α21 του 2019.

Αιτή­σεις Α21 για το επί­δο­μα παι­διού 2019 θα υπο­βάλ­λο­νται διαρ­κώς – όπως και πέρυ­σι – μέχρι και 15 Ιανουα­ρί­ου 2020. Αμέ­σως μετά την εκκα­θά­ρι­ση της κατα­βο­λής της πρώ­της δόσης για το 2019, η πλατ­φόρ­μα θα ενερ­γο­ποι­η­θεί εκ νέου για νέες αιτή­σεις. Οι κατα­βο­λές θα είναι διμη­νιαί­ες όπως και το 2018. Τα δικαιού­με­να ποσά θα κατα­βάλ­λο­νται ανα­δρο­μι­κά για το 2019, όπο­τε κι αν υπο­βάλ­λουν οι δικαιού­χοι την αίτη­σή τους έως και 15/1/2020, όπως έγι­νε και πέρυσι.

Μετά την υπο­βο­λή της φορο­λο­γι­κής δήλω­σης τρέ­χο­ντος έτους ή τρο­πο­ποι­η­τι­κή αυτής, το ποσό του επι­δό­μα­τος επα­νυ­πο­λο­γί­ζε­ται αυτό­μα­τα με βάση το εισό­δη­μα και δεν απαι­τεί­ται υπο­βο­λή εκ νέου αίτη­σης Α21.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων