- Διαφήμιση -

Στην Αθήνα την Τρίτη η Τζέιν Χολ Λουτ

Σε ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής προχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.

 Ο Γιώρ­γος Κατρού­γκα­λος ενη­μέ­ρω­σε τα κόμ­μα­τα για την κάθο­δο στην Αθή­να της Ειδι­κής Απε­σταλ­μέ­νης του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ την ερχό­με­νη Τρίτη.
Όπως σημεί­ω­σε ο Έλλη­νας Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών κατά τη διάρ­κεια του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου Εξω­τε­ρι­κής Πολι­τι­κής επι­βε­βαιώ­θη­κε η εθνι­κή γραμ­μή επί του Κυπρια­κού και τονί­στη­κε η διε­θνής διά­στα­ση του προ­βλή­μα­τος ως θέμα εισβο­λής που πρέ­πει να αντι­με­τω­πι­στεί πρω­τί­στως με όρους Διε­θνούς Δικαί­ου και με μονα­δι­κό θέμα δια­πραγ­μά­τευ­σης εκ μέρους της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας τον τερ­μα­τι­σμό του απα­ρά­δε­κτου καθε­στώ­τος των εγγυ­ή­σε­ων και της απο­χώ­ρη­σης των στρα­τευ­μά­των κατο­χής, με ένα συγκε­κρι­μέ­νο χρονοδιάγραμμα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣΜηνύ­μα­τα προς Λουτ
Παράλ­λη­λα, ο Έλλη­νας Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών ενη­μέ­ρω­σε το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο Εξω­τε­ρι­κής Πολι­τι­κής για τις συζη­τή­σεις του Έλλη­να Πρω­θυ­πουρ­γού με τον Τούρ­κο Πρό­ε­δρο κατά τη διάρ­κεια της πρό­σφα­της επί­σκε­ψής του στην Άγκυ­ρα ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας ότι αντι­κεί­με­νο των συζη­τή­σε­ων δεν ήταν η δια­πραγ­μά­τευ­ση επί της ουσί­ας των ανοι­χτών θεμά­των αλλά η επα­νεκ­κί­νη­ση του δια­λό­γου σε συστη­μα­τι­κή και οργα­νω­μέ­νη βάση και η προ­σπά­θεια εφαρ­μο­γής των ήδη ληφθέ­ντων μέτρων οικο­δό­μη­σης εμπι­στο­σύ­νης κατά το παρελ­θόν, από το Μνη­μό­νιο Παπού­λια – Γιλ­μάζ μέχρι τα πιο  πρό­σφα­τα, σε μια κατεύ­θυν­ση εκτό­νω­σης της έντασης.

 

Πηγή philenews.com

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων