- Διαφήμιση -

Μπλόκο στο επενδυτικό σχέδιο της Cosco για το λιμάνι Πειραιά

Σε αδιέξοδο οδηγείται το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 580 εκατ. ευρώ της Cosco στον ΟΛΠ

Σε αδιέ­ξο­δο οδη­γεί­ται το επεν­δυ­τι­κό πρό­γραμ­μα ύψους 580 εκατ. ευρώ της Cosco στον ΟΛΠ, εφό­σον επι­βε­βαιω­θούν οι εκτι­μή­σεις που θέλουν το ελλη­νι­κό Δημό­σιο να μην εγκρί­νει ως έχει το master plan του ΟΛΠ μετά και τη χθε­σι­νή συζή­τη­ση στην αρμο­δία προς τού­το Επι­τρο­πή Σχε­δια­σμού και Ανά­πτυ­ξης Λιμέ­νων (ΕΣΑΛ).

Ειδι­κό­τε­ρα, η ΕΣΑΛ ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νώ­σει σήμε­ρα την από­φα­σή της επί του επεν­δυ­τι­κού σχε­δί­ου και στην οποία εκτι­μά­ται, σύμ­φω­να με καλά πλη­ρο­φο­ρη­μέ­νες πηγές, πως θα εγκρί­νο­νται μόνον εκεί­νες οι επεν­δύ­σεις που προ­βλέ­πο­νται στη σύμ­βα­ση παρα­χώ­ρη­σης ύψους 225 εκατ. (293 εκατ. μεί­ον 68 εκατ. που έχουν ήδη δαπα­νη­θεί), ενώ οι υπό­λοι­πες πρό­σθε­τες επεν­δύ­σεις ύψους 354 εκατ. θα τελούν υπό την αίρε­ση εκπλή­ρω­σης μόνον συγκε­κρι­μέ­νων προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων. Να σημειω­θεί πως οι υπο­χρε­ω­τι­κές έχουν κατά τεκ­μή­ριο εγκρι­θεί ήδη με τη ψηφι­σθεί­σα από τη Βου­λή το 2016 σύμ­βα­ση παρα­χώ­ρη­σης, ενώ οι δεύ­τε­ρες –που αφο­ρούν ξενο­δο­χεία, εμπο­ρι­κά κέντρα, car terminal, ναυ­πη­γείο και νέες απο­θή­κες logistics– είναι αυτές που συγκε­ντρώ­νουν τις μεγα­λύ­τε­ρες αντι­δρά­σεις από αυτο­διοι­κη­τι­κούς παρά­γο­ντες, όπως και από μεγα­λύ­τε­ρα και μικρό­τε­ρα ιδιω­τι­κά συμφέροντα.

Η Cosco έχει δια­μη­νύ­σει με τον πιο ξεκά­θα­ρο τρό­πο, ανα­φέ­ρουν πηγές του ΟΛΠ, πως το master plan είναι ενιαίο και δεν μπο­ρεί να τρέ­ξει τμη­μα­τι­κά. Ανα­φέ­ρουν μάλι­στα ως παρά­δειγ­μα το ζήτη­μα του νέου σταθ­μού υπο­δο­χής επι­βα­τών κρουα­ζιέ­ρας, που θα φιλο­ξε­νεί και το νέο εμπο­ρι­κό κέντρο 22.000 τ.μ., χωρίς τον οποίο δεν μπο­ρεί να δοθεί η χρη­μα­το­δό­τη­ση που έχει εξα­σφα­λι­στεί από τα κοι­νο­τι­κά κον­δύ­λια, μέσω της Περι­φέ­ρειας, ύψους 120 εκατ. ευρώ, για την κατα­σκευή της επέ­κτα­σης του λιμέ­να κρουα­ζιέ­ρας, η οποία όμως είναι μετα­ξύ των υπο­χρε­ω­τι­κών επενδύσεων.

Ετσι, εφό­σον επι­βε­βαιω­θούν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες αυτές για μερι­κή έγκρι­ση και υπό αιρέ­σεις «που πρα­κτι­κά θα απα­γο­ρεύ­ουν την υλο­ποί­η­ση των επεν­δύ­σε­ων», όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέ­ρε­ται, η Cosco θα προ­σφύ­γει στη διαι­τη­σία που προ­βλέ­πει η σύμ­βα­ση παραχώρησης.

Η Cosco, επι­κα­λού­με­νη πως de facto δεν της επι­τρέ­πε­ται να κάνει απρό­σκο­πτα ούτε τις δεσμευ­τι­κές επεν­δύ­σεις, καθώς έχουν ήδη περά­σει δυό­μι­σι χρό­νια από την παρα­χώ­ρη­ση του 51% και οι αδειο­δο­τή­σεις παρα­μέ­νουν στην πλειο­νό­τη­τά τους απο­τελ­μα­τω­μέ­νες, θα ζητή­σει να της απο­δο­θεί το επι­πλέ­ον 16% του μετο­χι­κού κεφα­λαί­ου του ΟΛΠ, που παρα­μέ­νει υπό τον έλεγ­χο του Δημο­σί­ου και προ­βλε­πό­ταν να απο­δο­θεί στην Cosco μετά την υλο­ποί­η­ση των δεσμευ­τι­κών επεν­δύ­σε­ων με απώ­τα­τη προ­θε­σμία το 2021. Για το 16% αυτό, η Cosco έχει ήδη κατα­βά­λει σε δεσμευ­μέ­νο προς τού­το λογα­ρια­σμό (escrow) 80 εκατ. Παρα­πέ­μπο­ντας στο προη­γού­με­νο του ΟΛΘ που ιδιω­τι­κο­ποι­ή­θη­κε μετά τον ΟΛΠ και πωλή­θη­κε απευ­θεί­ας το 67%, θα προ­σφερ­θεί να κατα­βά­λει όπως και ο επεν­δυ­τής του ΟΛΘ εγγυ­η­τι­κή επι­στο­λή για το 20% των ενα­πο­μει­να­σών υπο­χρε­ω­τι­κών επεν­δύ­σε­ων, αφού εξαι­ρέ­σει τον προ­βλή­τα κρουα­ζιέ­ρας που προ­σκρού­ει στο προ­α­να­φερ­θέν ζήτη­μα του επι­βα­τι­κού σταθ­μού. Ητοι, θα ζητή­σει να κατα­βά­λει μόλις το 20% των 105 εκατ. (225 μεί­ον 120 του χρη­μα­το­δο­τι­κού της κρουα­ζιέ­ρας) ή 21 εκατομμύρια.

Κατά τη χθε­σι­νή μαρα­θώ­νια συνε­δρί­α­ση της Επι­τρο­πής Σχε­δια­σμού και Ανά­πτυ­ξης Λιμέ­νων, θέσεις κατά της έγκρι­σης του master plan διε­τύ­πω­σαν, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, μετα­ξύ άλλων ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Πει­ραιώς Γ. Γαβρί­λης, ο δήμαρ­χος Κερα­τσι­νί­ου-Δρα­πε­τσώ­νας Χρ. Βρετ­τά­κος, ο αντι­δή­μαρ­χος Περά­μα­τος, ο πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Εργο­δο­τών Ναυ­πη­γι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Β. Κανα­κά­κης, ο καθη­γη­τής της Αρχι­τε­κτο­νι­κή Σχο­λής Ν. Μπε­λα­βί­λας, ο πρό­ε­δρος του Εμπο­ρι­κού Συλ­λό­γου Πει­ραιά Ν. Μανε­σιώ­της και διά­φο­ροι εκπρό­σω­ποι φορέ­ων και συλ­λό­γων. Υπέρ του master plan, αλλά με επι­φυ­λά­ξεις, τάχθη­καν ο δήμαρ­χος Πει­ραιά Γ. Μώρα­λης (επι­φύ­λα­ξη κατά του εμπο­ρι­κού κέντρου) και ο πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Επι­χει­ρή­σε­ων Επι­βα­τη­γού Ναυ­τι­λί­ας Μ. Σακέλ­λης (επι­φύ­λα­ξη για την εύρυθ­μη και αντα­γω­νι­στι­κή λει­τουρ­γία της ακτο­πλο­ΐ­ας). Ανε­πι­φύ­λα­κτα υπέρ τάχθη­κε ο πρό­ε­δρος του Εμπο­ρι­κού και Βιο­μη­χα­νι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Πει­ραιώς Β. Κορκίδης.

 

 

Πηγή www.kathimerini.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων