- Διαφήμιση -

Το ΟΑΚΑ γερνάει

Η πρόσφατη φωτιά στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ ήταν η αφορμή για το εις βάθος ρεπορτάζ της Μαρίας Καούκη σχετικά με το τι συμβαίνει στο σύνολο των εγκαταστάσεων του μεγαλύτερου αθλητικού κέντρου της χώρας.

Αθά­να­το’ αυτο­κί­νη­το το τάδε ‑λένε‑, ‘αθά­να­το’ ποδή­λα­το το δεί­να. Η λέξη αθα­να­σία είναι ενταγ­μέ­νη και στην ορο­λο­γία της αγο­ράς, στις πωλή­σεις και στη δια­φή­μι­ση, μα δεν είναι κυριο­λε­κτι­κή. Δια­φο­ρε­τι­κά, θα φορού­σα­με μαύ­ρες κορ­δέ­λες στο μπρά­τσο για το εμπό­ριο και τις θέσεις εργασίας.

Τα ‘θνη­τά’ αυτο­κί­νη­τα ήταν το παρά­δειγ­μα, το οποίο χρη­σι­μο­ποί­η­σαν οι τρεις στους πέντε (αθλη­τές και παρά­γο­ντες) που σχο­λί­α­σαν στο Contra.gr την πρό­σφα­τη φωτιά στο κολυμ­βη­τή­ριο του ΟΑΚΑ, αλλά και τις φθο­ρές του αθλη­τι­κού συγκροτήματος.

Έχεις ένα παλιό αυτο­κί­νη­το, του αλλά­ζεις τη μηχα­νή. Όμως, δια­πι­στώ­νεις ότι ‘ζητά­ει’ κι άλλα συνε­χώς. Πάντα, θα βγά­ζει κάποιο πρό­βλη­μα”, μας είπε άνθρω­πος που γνω­ρί­ζει κάθε χιλιο­στό του Ολυ­μπια­κού Κέντρου, στο Μαρούσι.

Τον Αύγου­στο θα συμπλη­ρω­θούν 15 χρό­νια από τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Αθή­νας, δηλα­δή από την περί­ο­δο που το ΟΑΚΑ ζού­σε την καλύ­τε­ρη στιγ­μή του, σε όλα τα επί­πε­δα. Είχε ανα­και­νι­στεί, ενώ προ­στέ­θη­κε στο συγκρό­τη­μα και το γήπε­δο τένις. Το κεντρι­κό Ολυ­μπια­κό Στά­διο εγκαι­νιά­στη­κε το 1982, το κολυμ­βη­τή­ριο και το ποδη­λα­το­δρό­μιο το 1991 και τέσ­σε­ρα χρό­νια αργό­τε­ρα το γήπε­δο του μπάσκετ.

Αν σας πω ότι πρό­κει­ται για μια πεντά­στε­ρη εγκα­τά­στα­ση, θα σας κοροϊ­δέ­ψω. Δεν είναι όπως παλιά”, επε­σή­μα­νε υψη­λό­βαθ­μο στέ­λε­χος του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου του ΟΑΚΑ. Κανείς δεν επι­θυ­μού­σε να μιλή­σει επω­νύ­μως. Κατα­νοη­τό. Στις 16 Φεβρουα­ρί­ου ‑πριν αρχί­σουν τα αγω­νί­σμα­τα της δεύ­τε­ρης ημέ­ρας των Χει­με­ρι­νών Αγώ­νων Κολύμ­βη­σης Παμπαί­δων και Παγκο­ρα­σί­δων- ξέσπα­σε η φωτιά στο κολυμ­βη­τή­ριο. Ένα μήνα νωρί­τε­ρα, στις 19 Ιανουα­ρί­ου, ανα­βλή­θη­κε ο αγώ­νας μπά­σκετ ανά­με­σα στην ΑΕΚ και το Περι­στέ­ρι, καθώς το γήπε­δο βυθί­στη­κε στο σκο­τά­δι έπει­τα από μπλακ άουτ κι ένας εργά­της που έσπευ­σε να εξε­τά­σει τη βλά­βη τραυ­μα­τί­στη­κε στο χέρι.

Διέκοψε ο υποσταθμός, για να μην ανατιναχθούν τα πάντα!”

Τα γεγο­νό­τα δεν απο­δό­θη­καν από κάποιους, όπως έγι­ναν. Θα έχουν τους λόγους τους, μάλ­λον… Διά­βα­σα ότι κιν­δύ­νευ­σαν ζωές, όταν προ­κλή­θη­κε η πυρ­κα­γιά στο κολυμ­βη­τή­ριο. Αυτό απέ­χει από την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα”, τόνι­σε πρω­τα­θλη­τής της κολύμ­βη­σης και προ­πο­νη­τής, του οποί­ου ο σύλ­λο­γος νοι­κιά­ζει δια­δρο­μές στο κολυμ­βη­τή­ριο. Πρό­σθε­σε: “Στις 7.30 π.μ. μπή­κα στο κλει­στό. Δεν είχε ρεύ­μα και οι γονείς ήταν με φακούς στα χέρια. Ακού­σα­με για μια φωτιά στον υπο­σταθ­μό, δίπλα στο μηχα­νο­στά­σιο. Δεν είδα­με φλό­γες ή κάτι άλλο. Κατά τις 8.00 π.μ. μύρι­ζε ‘καμέ­νο’ και μας ζήτη­σαν να εκκε­νώ­σου­με το χώρο. Αυτό έγι­νε άμε­σα και χωρίς να κιν­δυ­νέ­ψει κάποιος, σε αντί­θε­ση με ό,τι διάβασα”.

Έπρεπε να βγούμε έξω, διότι ήταν πιθανό να έχουν καεί και μπαταρίες. Σε αυτή την περίπτωση ο καπνός θα ήταν τοξικός. Λίγο αργότερα, θόλωσε η ατμόσφαιρα στην πισίνα, από την πλευρά του καταδυτηρίου. Ευτυχώς, η ΚΟΕ αντέδρασε γρήγορα κι αμέσως βρέθηκαν χώροι για τη διοργάνωση.

Την ευθύ­νη της συντή­ρη­σης των υπο­σταθ­μών μέσης τάσης του ΟΑΚΑ έχει ανα­λά­βει η πολυ­ε­θνι­κή ΑΒΒ. Τον Σεπτέμ­βριο του 2017, η εν λόγω εται­ρεία κέρ­δι­σε το διε­θνή δια­γω­νι­σμό που προ­κη­ρύ­χθη­κε στις 8/2/2017 και είχε κατα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία (έπει­τα από παρά­τα­ση) υπο­βο­λής προ­σφο­ρών την 24η Μαρ­τί­ου του ίδιου έτους. Ωστό­σο, το συμ­βό­λαιο υπε­γρά­φη τον Οκτώ­βριο του 2018, δηλα­δή ένα χρό­νο μετά! Τότε, ανέ­λα­βε καθή­κο­ντα η ΑΒΒ.

Η υπεύ­θυ­νη εται­ρι­κής επι­κοι­νω­νί­ας της ΑΒΒ, Στέλ­λα Μαυ­ρο­πού­λου, απά­ντη­σε σε μια σει­ρά ερω­τή­σε­ων του Contra.gr και τόνι­σε ότι η εται­ρεία δεν έχει καμία ευθύ­νη για το γεγο­νός: “Η φωτιά στο κολυμ­βη­τή­ριο ήταν εκτός του αντι­κει­μέ­νου της εται­ρεί­ας. Δεν προ­κλή­θη­κε στον υπο­σταθ­μό, όπως ανα­φέ­ρε­ται. Ήταν εκτός από αυτόν. Πήραν φωτιά τα καλώ­δια. Πρό­κει­ται για ανε­ξάρ­τη­τα δια­με­ρί­σμα­τα. Ο τομέ­ας μας λει­τούρ­γη­σε όπως έπρε­πε. Διέ­κο­ψε, για να μην ανα­τι­να­χθούν τα πάντα!”. Η πρώ­τη συντή­ρη­ση στους υπο­σταθ­μούς, “οι οποί­οι λει­τούρ­γη­σαν όπως έπρε­πε”, έγι­νε στις αρχές Ιανουα­ρί­ου του 2019, επι­βε­βαί­ω­σε η κ. Μαυροπούλου.

Πράγ­μα­τι, το ΟΑΚΑ προ­χώ­ρη­σε άμε­σα στην παραγ­γε­λία καλω­δί­ων ύστε­ρα από το περι­στα­τι­κό, πριν ακό­μη κι από τη σχε­τι­κή συνε­δρί­α­ση του Δ.Σ. (19/2) που θα ενέ­κρι­νε την αγο­ρά τους, ενώ το στέ­λε­χος του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου, συμ­φώ­νη­σε με όσα είπε η κ. Μαυ­ρο­πού­λου: “Η φωτιά δεν ήταν στον υπο­σταθ­μό, ούτε στα UPS σε αυτόν, ενώ έχου­με παραγ­γεί­λει ήδη τα καλώ­δια μέσης τάσης για την απο­κα­τά­στα­ση της βλάβης!”.

Η απο­ρία που ‑ευτυ­χώς- δεν θα μας λυθεί είναι η εξής: Θα αντι­δρού­σε με δια­κο­πή ο υπο­σταθ­μός, αν δεν είχε προ­λά­βει να τον συντη­ρή­σει η ΑΒΒ ή τι θα γινό­ταν αν προ­έ­κυ­πτε ένα πιο σοβα­ρό περι­στα­τι­κό, μέχρι ν’ ανα­λά­βει καθή­κο­ντα η εται­ρεία; Η απά­ντη­ση εκ μέρους του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου του Ολυ­μπια­κού Κέντρου ήταν πως η εγκα­τά­στα­ση δια­θέ­τει κι αυτή τους δικούς της τεχνι­κούς που πραγ­μα­το­ποιούν ελέγ­χους, όπως επί­σης ότι βρί­σκο­νταν και πιο πριν άνθρω­ποι της ΑΒΒ στο χώρο: “Οι εργα­ζό­με­νοι του ΟΑΚΑ μπο­ρούν να στή­σουν ένα ολό­κλη­ρο στά­διο από την αρχή. Τέτοιες γνώ­σεις έχουν!”.

Σχε­τι­κά με το λόγο της καθυ­στέ­ρη­σης της υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης η υπεύ­θυ­νη εται­ρι­κής επι­κοι­νω­νί­ας της ΑΒΒ, τόνι­σε: “Δεν έγι­νε με υπαι­τιό­τη­τα της δικής μας εται­ρεί­ας. Υπο­θέ­τω λόγω γρα­φειο­κρα­τί­ας”“Δια­δι­κα­στι­κοί λόγοι”, σχο­λί­α­σε λιτά το στέ­λε­χος του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ και ερω­τη­θείς αν μπο­ρεί να συν­δε­θεί η φωτιά με το μπλακ άουτ στο κλει­στό του μπά­σκετ, δεδο­μέ­νου ότι οι υπο­σταθ­μοί μεσαί­ας τάσης των δύο εγκα­τα­στά­σε­ων συστε­γά­ζο­νται στο κολυμ­βη­τή­ριο, απά­ντη­σε: “Όχι. Συμ­πτω­μα­τι­κά συνέ­βη­σαν με ένα μήνα δια­φο­ρά τα περι­στα­τι­κά. Το μπά­σκετ λει­τουρ­γού­σε κανο­νι­κά μετά τη φωτιά και δεν τέθη­κε ζήτη­μα ανα­βο­λής του αγώ­να του Πανα­θη­ναϊ­κού στην Ευρω­λί­γκα. Το κολυμ­βη­τή­ριο δεν έχει ρεύ­μα”.

Τα δύο γεγο­νό­τα προ­κά­λε­σαν και τον προ­βλη­μα­τι­σμό της αθλη­τι­κής ηγε­σί­ας της χώρας, ακρι­βώς επει­δή έγι­ναν μέσα σε διά­στη­μα ενός μήνα. Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι το ΟΑΚΑ είναι Νομι­κό Πρό­σω­πο Ιδιω­τι­κού Δικαί­ου, ενώ εκχω­ρεί­ται στο Υπερ­τα­μείο. Η ΓΓΑ (που το επι­χο­ρη­γεί) είναι η επο­πτεύ­ου­σα αρχή και δεν μπο­ρεί να ελέγ­ξει τις απο­φά­σεις του.

Δεν γίνεται να ξηλωθούν τα πάντα και ν’ αντικατασταθούν”

Προ­βλή­μα­τα υπάρ­χουν στο ΟΑΚΑ, αυτό είναι αλή­θεια. Αλλά, παρα­μέ­νει το κορυ­φαίο αθλη­τι­κό συγκρό­τη­μα στην Ελλά­δα. Θα ήταν λάθος και ψέμα να το απα­ξιώ­σου­με. Αυτό θα ωφε­λού­σε μόνο όσους θέλουν να το αγο­ρά­σουν φθη­νά. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι επι­θυ­μούν να διορ­γα­νώ­νουν τους αγώ­νες τους εδώ. Ναι, υπάρ­χει μια τρύ­πα 3–4 μέτρα στην ορο­φή κι όταν βρέ­χει κάνεις μπά­νιο, κάποια ντους είναι χαλα­σμέ­να, όμως κάνου­με τη δου­λειά μας με αξιο­πρέ­πεια. Καλύ­πτει όλες τις βασι­κές ανά­γκες μας.

Υπο­θέ­τω ότι δεν υπάρ­χει η οικο­νο­μι­κή δυνα­τό­τη­τα να διορ­θω­θούν τα πάντα. Για παρά­δειγ­μα, τους είπα­με κάποια στιγ­μή για τις σάπιες πρό­σθε­τες κερ­κί­δες στο ανοι­χτό κολυμ­βη­τή­ριο. Εξη­γή­σα­με ότι πρέ­πει να ξηλω­θούν. Μας απά­ντη­σαν ότι δεν δια­θέ­τουν τα χρή­μα­τα και αν ξοδευ­τεί ένα ποσό γι’ αυτό το λόγο, εμείς δεν θα έχου­με ζεστό νερό στην πισί­να”, επε­σή­μα­νε ο πρω­τα­θλη­τής της κολύμβησης.

Οι πρό­σθε­τες κερ­κί­δες βρί­σκο­νται από το 2004 στο Ολυ­μπια­κό Κολυμ­βη­τή­ριο. Έκτο­τε, κανείς δεν μπή­κε στη δια­δι­κα­σία να τις αφαι­ρέ­σει. Συνε­πώς, οι αμέ­λειες στο ΟΑΚΑ είναι παλιά ιστο­ρία, την οποία απο­γύ­μνω­σε η οικο­νο­μι­κή κρί­ση. Πλέ­ον, δεν υπάρ­χουν τα χρή­μα­τα για retouche ‑έστω της τελευ­ταί­ας στιγμής‑, ώστε να μη γίνο­νται αντι­λη­πτές οι παραλείψεις.

Η επι­χο­ρή­γη­ση τις καλές επο­χές ήταν περί­που 30 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ και τώρα είναι σχε­δόν 5 εκ. Βέβαια, μειώ­θη­κε και το προ­σω­πι­κό από τους 430 στους 150, λόγω συντα­ξιο­δο­τή­σε­ων. Στο ποσό της επι­χο­ρή­γη­σης συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και η μισθο­δο­σία”, εξή­γη­σε εργα­ζό­με­νος στο complex και ανα­φε­ρό­με­νος στα προ­βλή­μα­τα που συχνά προ­κύ­πτουν υπο­στή­ρι­ξε: “Συμ­βαί­νουν λόγω της παρα­τε­τα­μέ­νης χρή­σης. Το ΟΑΚΑ γερ­νά­ει, θα βγά­ζει προ­βλή­μα­τα και θα αυξά­νο­νται οι απαι­τή­σεις του! Επι­διορ­θώ­νουν τις βλά­βες. Δεν γίνε­ται να ξηλω­θούν τα πάντα και ν’ αντι­κα­τα­στα­θούν. Το κόστος θα ήταν τερά­στιο σε αυτή την περίπτωση”.

Το ΟΑΚΑ έχει έσο­δα από τα ενοί­κια που λαμ­βά­νει από συλ­λό­γους και αθλού­με­νους, αλλά είναι και πολυ­δά­πα­νο. “Συντη­ρεί­ται όμως. Οι συντη­ρή­σεις γίνο­νται σύμ­φω­να με το πρω­τό­κολ­λο και μετα­ξύ άλλων περι­λαμ­βά­νουν τους υπο­σταθ­μούς, τον κλι­μα­τι­σμό, το ηλε­κτρο­μη­χα­νο­λο­γι­κό υλι­κό, τα υδραυ­λι­κά. Η κάθε εγκα­τά­στα­ση έχει δια­φο­ρε­τι­κές ανά­γκες συντή­ρη­σης. Για παρά­δειγ­μα στο κολυμ­βη­τή­ριο πρέ­πει να συντη­ρη­θούν οι λέβη­τες. Πρό­σφα­τα, αλλά­ξα­με τις σανί­δες των κατα­δύ­σε­ων. Προ­σπα­θού­με να αντα­πο­κρι­θού­με όπου υπάρ­χει ανά­γκη, στο μέτρο που μπο­ρού­με”, υπο­στή­ρι­ξε ο εκπρό­σω­πος του ΔΣ και ερω­τη­θείς αν η αλλα­γή στις σανί­δες σχε­τί­ζε­ται με τις καταγ­γε­λί­ες που προ­έ­κυ­ψαν για την κατά­στα­ση του κατα­δυ­τη­ρί­ου, έπει­τα από το ατύ­χη­μα του κατα­δύ­τη Σαμ­ψά­κη (τραυ­μα­τί­στη­κε στην ξηρά προ­πό­νη­ση) απο­κρί­θη­κε: “Δεν είχε σχέ­ση με αυτό”.

Οι αθλη­τές του στί­βου προ­σπα­θούν κι αυτοί να δεί­ξουν κατα­νό­η­ση. “Η διοί­κη­ση είναι συνερ­γά­σι­μη. Αυτό που έχω αντι­λη­φθεί είναι ότι δεν έχει την οικο­νο­μι­κή άνε­ση, ώστε να διορ­θώ­σει όλα τα προ­βλή­μα­τα. Δεν είναι αδιά­φο­ρη. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα αθλή­μα­τα, όλοι οι αθλη­τές θέλου­με να είμα­στε στο ΟΑΚΑ. Από το ποδη­λα­το­δρό­μιο έως το στί­βο θέλου­με να δια­τη­ρη­θού­με εδώ”, τόνι­σε αθλή­τρια που βρί­σκε­ται καθη­με­ρι­νά στην εγκα­τά­στα­ση: “Εντά­ξει, όλοι επι­θυ­μού­με να ήταν τα πάντα ιδα­νι­κά, να είχα­με το καλύ­τε­ρο ταρ­τάν και να διορ­θω­θούν κάποιες ατέ­λειες. Θέλου­με να συνε­χί­σει να έρχε­ται και ο κόσμος με τα παι­διά του εδώ. Ειδι­κά τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα, γίνε­ται ένας χαμός από παι­διά με ποδή­λα­τα και πατί­νια στον περι­βάλ­λο­ντα χώρο. Αυτό δεν πρέ­πει να αλλάξει”.

(φωτο­γρα­φί­ες: Eurokinissi)

 

Πηγή www.contra.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων