- Διαφήμιση -

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ημερίδα για τον Πόλεμο στην Ουκρανία

Θα μετέχουν προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης, της πολιτικής και του πολιτισμού.

Ημε­ρί­δα με την συμ­με­το­χή προ­σω­πι­κο­τή­των από τον χώρο της επι­στή­μης, του πολι­τι­σμού, της πολι­τι­κής αλλά και της Εκκλη­σί­ας διορ­γα­νώ­νε­ται την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα, από την «Πρω­το­βου­λία για την Ειρή­νη». Αντι­κεί­με­νο ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία και οι διε­θνείς επι­πτώ­σεις του καθώς και τα θέμα­τα που σχε­τί­ζο­νται με τους εξο­πλι­σμούς, το προ­σφυ­γι­κό και όλα τα παρεμ­φε­ρή ζητήματα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων