- Διαφήμιση -

Lifeline: Σήμερα (6/3/2019) το φιλανθρωπικό Δείπνο για την Ημέρα της Γυναίκας

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η στήριξη των Κρατικών Νοσοκομείων της Ελλάδος

Ο Διε­θνής Ανθρω­πι­στι­κός Οργα­νι­σμός Lifeline Hellas, πραγ­μα­το­ποιεί φιλαν­θρω­πι­κό δεί­πνο αφιε­ρω­μέ­νο στην γιορ­τή της Γυναί­κας την Τετάρ­τη 6 Μαρ­τί­ου στις 20.00 στην Λέσχη Αξιω­μα­τι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων. Η εκδή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί με την παρου­σία τωνΑΒΥ Πρί­γκι­πα Αλέ­ξαν­δρου και Πρι­γκί­πισ­σας Αικα­τε­ρί­νης, ενώ κατά την διάρ­κεια της βρα­διάς, η κυρία Βλα­σία Παυ­λο­πού­λου, σύζυ­γος της Α.Ε. του Πρό­ε­δρου της Δημο­κρα­τί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ομιλία.

Οι παρευ­ρι­σκό­με­νοι θα απο­λαύ­σουν μία μονα­δι­κή βρα­διά με ζωντα­νή μου­σι­κή, ξεχω­ρι­στό μενού, υπέ­ρο­χη δια­κό­σμη­ση από την Έμη Τρι­κάρ­δου και πλού­σια δώρα. Η δωρεά συμ­με­το­χής κοστί­ζει 100 ευρώ και για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρεί­τε να απευ­θυν­θεί­τε στα τηλέ­φω­να: 2109828002

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων