- Διαφήμιση -

Ηρώδειο: Ο Σταύρος Ξαρχάκος τιμά τον Νίκο Ξυλούρη

Ένα αφιέρωμα στον «Αρχάγγελο της Κρήτης»

Την Τετάρ­τη 21 Σεπτεμ­βρί­ου στο Ωδείο Ηρώ­δου Αττι­κού ο Σταύ­ρος Ξαρ­χά­κος υπο­δέ­χε­ται στη σκη­νή – με μεγά­λη χαρά και συγκί­νη­ση – την οικο­γέ­νεια Ξυλού­ρη: τους Ψαρα­ντώ­νη, Γιάν­νη Ξυλού­ρη, Γιώρ­γη Ξυλού­ρη, Νίκη Ξυλού­ρη, Λάμπη Ξυλού­ρη και Ελευ­θε­ρία Ξυλού­ρη. Με το χαρα­κτη­ρι­στι­κό τους ηχό­χρω­μα και ιδί­ω­μα θα απο­δώ­σουν τρα­γού­δια του Νίκου Ξυλού­ρη και με τις λύρες τους θα μας ταξι­δέ­ψουν στην Κρή­τη. Μαζί τους οι Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, Χρή­στος Θηβαί­ος και Ηρώ Σαΐα, από τις πιο σημα­ντι­κές φωνές του ελλη­νι­κού τρα­γου­διού σήμε­ρα, θα  ολο­κλη­ρώ­σουν αυτό το αφιέ­ρω­μα ερμη­νεύ­ο­ντας τρα­γού­δια που έχει τρα­γου­δή­σει ο Νίκος Ξυλούρης.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων