- Διαφήμιση -

Εθνικό Θέατρο: Οι παραστάσεις που θα δούμε τη σεζόν 2023–2024

Η πολυ­συλ­λε­κτι­κό­τη­τα είναι η λέξη που χαρα­κτη­ρί­ζει τον καλ­λι­τε­χνι­κό προ­γραμ­μα­τι­σμό του Εθνι­κού Θεά­τρου για τη χει­με­ρι­νή περί­ο­δο 2023–2024. Το πρό­γραμ­μα που σχε­δί­α­σε ο καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής του, Γιάν­νης Μόσχος και η ομά­δα του περι­λαμ­βά­νει όλες τις θεα­τρι­κές τάσεις: εντάσ­σει στο ρεπερ­τό­ριό του μεγά­λα κλα­σι­κά έργα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων