- Διαφήμιση -

Θριάσιο Νοσοκομείο: Έπεσαν οι υπογραφές για την ανακατασκευή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Στην υπο­γρα­φή της σύμ­βα­σης για την ανα­κα­τα­σκευή του Τμή­μα­τος Επει­γό­ντων Περι­στα­τι­κών του Θριά­σιου Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Ελευ­σί­νας, ενός νοσο­κο­μεί­ου που απο­τε­λεί «κορ­μό» για τη Δυτι­κή Αττι­κή και την Πελο­πόν­νη­σο, όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά είπε ο Υπουρ­γός Υγεί­ας, Μιχά­λης Χρυσοχοΐδης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων