- Διαφήμιση -

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών κοντά στους πληγέντες με παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο Όμι­λος Ιατρι­κού Αθη­νών στε­κό­με­νος στο πλευ­ρό των συναν­θρώ­πων μας που δοκι­μά­ζο­νται από τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες της κακο­και­ρί­ας Daniel απέ­στει­λε ανθρω­πι­στι­κή βοήθεια…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων