- Διαφήμιση -

Τα σημάδια που δείχνουν συσσώρευση υγρού στον πνεύμονα

Πνευμονικό οίδημα είναι μια κατάσταση που προκαλείται από την περίσσεια υγρού στους πνεύμονες. Αυτό το υγρό συλλέγεται στους πολυάριθμους θύλακες αέρα στους πνεύμονες, καθιστώντας δύσκολη την αναπνοή.

Στις περισ­σό­τε­ρες περι­πτώ­σεις, το πνευ­μο­νι­κό οίδη­μα μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει καρ­δια­κά προ­βλή­μα­τα. Αλλά υγρό στον πνεύ­μο­να μπο­ρεί να συσ­σω­ρευ­θεί και για άλλους λόγους, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της πνευ­μο­νί­ας, της έκθε­σης σε ορι­σμέ­νες τοξί­νες, τραύ­μα­τος στο θωρα­κι­κό τοί­χω­μα και την έντο­νη σωμα­τι­κή άσκη­ση ή ζουν σε μεγά­λα υψόμετρα.

Το πνευ­μο­νι­κό οίδη­μα που ανα­πτύσ­σε­ται ξαφ­νι­κά (οξύ πνευ­μο­νι­κό οίδη­μα) είναι μια επεί­γου­σα ιατρι­κή κατά­στα­ση που απαι­τεί άμε­ση περί­θαλ­ψη. Αν και το πνευ­μο­νι­κό οίδη­μα μερι­κές φορές μπο­ρεί να απο­δει­χθεί μοι­ραίο, οι πιθα­νό­τη­τες πλή­ρους ίασης βελ­τιώ­νο­νται, όταν λάβε­τε άμε­ση θερα­πεία για σε συν­δυα­σμό με θερα­πεία για τον υπο­κεί­με­νο πρό­βλη­μα, το οποίο προ­κά­λε­σε εξ’ αρχής την συσ­σώ­ρευ­ση υγρού στον πνεύμονα.

Συμπτώματα

Ανά­λο­γα με την αιτία, τα συμ­πτώ­μα­τα του πνευ­μο­νι­κού οιδή­μα­τος μπο­ρεί να εμφα­νι­στούν ξαφ­νι­κά ή να ανα­πτυ­χθούν στα­δια­κά με την πάρο­δο του χρόνου.

Συμπτώματα του οξέος πνευμονικού οιδήματος

 • Μεγά­λη δύσπνοια, που επι­δει­νώ­νε­ται όταν ξαπλώνετε
 • Αίσθη­μα πνιγ­μού στην αναπνοή
 • Συριγ­μός ή λαχάνιασμα
 • Άγχος
 • Βήχας με αφρώ­δη πτύ­ε­λα που μπο­ρεί να έχουν και αίμα
 • Πόνος στο στή­θος, αν το πνευ­μο­νι­κό οίδη­μα που προ­κα­λεί­ται από καρ­δια­κές παθήσεις
 • Ταχυ­παλ­μία και καρ­δια­κή αρρυθ­μία (αίσθη­μα παλμών)

Συμπτώματα του χρόνιου πνευμονικού οιδήματος

 • Αν έχε­τε λίγο παρα­πά­νω δύσπνοια από το κανο­νι­κό, όταν είστε σωμα­τι­κά δραστήριοι
 • Δυσκο­λία στην ανα­πνοή κατά την άσκηση
 • Δυσκο­λία στην ανα­πνοή όταν είστε ξαπλωμένοι
 • Συριγ­μός
 • Αν ξυπνά­τε μέσα στη νύχτα με “κομ­μέ­νη την ανά­σα”, συναί­σθη­μα που μπο­ρεί να μειω­θεί όταν κάθεστε.
 • Από­το­μη αύξη­ση του σωμα­τι­κού βάρους, όταν το πνευ­μο­νι­κό οίδη­μα ανα­πτύσ­σε­ται ως απο­τέ­λε­σμα της συμ­φο­ρη­τι­κής καρ­δια­κής ανε­πάρ­κειας. Η αύξη­ση του σωμα­τι­κού βάρους είναι από συσ­σώ­ρευ­ση υγρών στο σώμα, ειδι­κά στα πόδια.
 • Πρή­ξι­μο στα κάτω άκρα
 • Κόπω­ση

Συμπτώματα πνευμονικού οιδήματος από το μεγάλο υψόμετρο

 • Δύσπνοια μετά από κόπω­ση, η οποία εξε­λίσ­σε­ται σε δύσπνοια και κατά την ηρεμία
 • Βήχας
 • Δυσκο­λία στο περ­πά­τη­μα στην ανη­φό­ρα, η οποία εξε­λίσ­σε­ται σε δυσκο­λία στο περ­πά­τη­μα και σε επί­πε­δες επιφάνειες
 • Πυρε­τός
 • Βήχας με αφρώ­δη πτύ­ε­λα που μπο­ρεί να έχουν και αίμα
 • Ταχυ­παλ­μία και καρ­δια­κή αρρυθμία
 • Δυσφο­ρία στο στήθος
 • Πονο­κέ­φα­λοι, οι οποί­οι συχνά είναι το πρώ­το σύμπτωμα

 

Πηγή www.iatropedia.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων