Στάση εργασίας των τραυματιοφορέων αύριο και συγκέντρωση στο υπ. Υγείας

Σε ανακοίνωση τους τονίζουν τις ελλείψεις στα νοσοκομεία

Στά­ση εργα­σί­ας, από τις 11:00 έως τις 15:00, και συγκέ­ντρω­ση στις 12:00 έξω από το υπουρ­γείο Υγεί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν αύριο, Τρί­τη 3 Σεπτεμ­βρί­ου, οι τραυ­μα­τιο­φο­ρείς στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, οι οποί­οι δια­μαρ­τύ­ρο­νται για τις ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό και εξο­πλι­σμό, καθώς και για τη μη έντα­ξή τους στα βαρέα και ανθυ­γιει­νά επαγ­γέλ­μα­τα.

Σύμ­φω­να με την Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία (ΠΟΕΔΗΝ), που στη­ρί­ζει την κινη­το­ποί­η­ση των τραυ­μα­τιο­φο­ρέ­ων, «οι κενές οργα­νι­κές θέσεις είναι πάνω από 50%. Αντί για 5.000 τραυ­μα­τιο­φο­ρείς υπη­ρε­τού­σαν έως τον Ιού­νιο 2019 στα νοσο­κο­μεία με όλες τις σχέ­σεις εργα­σί­ας 2.300». Η ΠΟΕΔΗΝ σημειώ­νει ότι τον Φλε­βά­ρη του 2020 λήγουν οι συμ­βά­σεις 820 τραυ­μα­τιο­φο­ρέ­ων που υπη­ρε­τούν μέσω ΟΑΕΔ και 180 συντα­ξιο­δο­τού­νται έως τέλος του έτους. «Εάν δεν ανα­νε­ω­θούν οι συμ­βά­σεις και δεν γίνουν προ­σλή­ψεις θα απο­μεί­νουν στα νοσο­κο­μεία 674 τραυ­μα­τιο­φο­ρείς που είναι μεγά­λοι σε ηλι­κία. Ο κίν­δυ­νος για τους ασθε­νείς τερά­στιος», ανα­φέ­ρει η Ομο­σπον­δία, προ­σθέ­το­ντας ότι η έλλει­ψή τους συμ­βάλ­λει «κατά πολύ στις πολύ­ω­ρες ανα­μο­νές των ασθε­νών στα ΤΕΠ» και στις «τρι­το­κο­σμι­κές εικό­νες που βιώ­νουν οι ασθε­νείς στα έκτα­κτα περι­στα­τι­κά, οι οποί­οι δια­κο­μί­ζο­νται υπο­βα­στα­ζό­με­νοι ή σε φορεία, καρό­τσια που μετα­φέ­ρουν οι συνο­δοί».

Για τη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση η ΠΟΕΔΗΝ επιρ­ρί­πτει ευθύ­νες στην προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση, κάνει λόγο για «εμπαιγ­μό στην αντι­με­τώ­πι­ση των δίκαιων αιτη­μά­των των τραυ­μα­τιο­φο­ρέ­ων» και προ­σθέ­τει ότι όχι μόνο δεν έκα­νε «προ­σλή­ψεις, αλλά για λόγους ψηφο­θη­ρι­κούς μετέ­τα­ξε 526 τραυ­μα­τιο­φο­ρείς ως σχο­λι­κούς φύλα­κες στους δήμους (ν.4604/2019, άρθρο87)».

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων