- Διαφήμιση -

Πώς θα προμηθεύεστε τα φάρμακα υψηλού κόστους από τα φαρμακεία

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ασφαλισμένοι

Μία νέα υπη­ρε­σία πιστο­ποί­η­σης του ασφα­λι­σμέ­νου, στο πλαί­σιο της ανα­βάθ­μι­σης των υπη­ρε­σιών του Φακέ­λου Ασφά­λι­σης Υγεί­ας (ΦΑΥ) και των στοι­χεί­ων που παρέ­χει προς τους ασφα­λι­σμέ­νους, τίθε­ται σε λει­τουρ­γία από τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Παρο­χής Υπη­ρε­σιών Υγεί­ας (ΕΟΠΥΥ).

Πλέ­ον, ο ασφα­λι­σμέ­νος θα έχει την δυνα­τό­τη­τα να επι­λέ­γει τον τρό­πο που θα προ­μη­θευ­τεί τα Φάρ­μα­κα Υψη­λού Κόστους (ΦΥΚ), δηλα­δή εάν επι­θυ­μεί να τα λαμ­βά­νει (όπως σήμε­ρα) από τα φαρ­μα­κεία του ΕΟΠΥΥ ή από τα φαρ­μα­κεία της γει­το­νιάς του, που θα συμ­με­τέ­χουν στην δια­δι­κα­σία διά­θε­σης ΦΥΚ. Μετά την συνερ­γα­σία ΕΟΠΥΥ — ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών για την απευ­θεί­ας διά­θε­ση ογκο­λο­γι­κών φαρ­μά­κων, προ­χώ­ρη­σε και η συμ­φω­νία με τους φαρ­μα­κο­ποιούς για την διά­θε­ση από τα φαρ­μα­κεία ογκο­λο­γι­κών σκευα­σμά­των και φαρ­μά­κων για την Πολ­λα­πλή Σκλήρυνση.

Η διαδικασία για την διάθεση ΦΥΚ από ιδιωτικά φαρμακεία

Ο ΕΟΠΥΥ στο πλαί­σιο της δια­δι­κα­σί­ας διά­θε­σης ΦΥΚ από τα φαρ­μα­κεία της γει­το­νιάς προ­σκα­λεί τα συμ­βε­βλη­μέ­να ιδιω­τι­κά φαρ­μα­κεία, να υπο­βάλ­λουν αίτη­ση συμ­με­το­χής, αμέ­σως μετά την περί­ο­δο των εορ­τών, μέσω ηλε­κτρο­νι­κής πλατ­φόρ­μας που έχει δημιουρ­γη­θεί από τον Οργα­νι­σμό. Ανα­λυ­τι­κές τεχνι­κές οδη­γί­ες για την συμπλή­ρω­ση της αίτη­σης, αλλά και για το σύνο­λο της δια­δι­κα­σί­ας θα αναρ­τη­θούν την Τρί­τη 7 Ιανουα­ρί­ου 2020 στην ιστο­σε­λί­δα του ΕΟΠΥΥ, προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θούν οι ιδιο­κτή­τες φαρ­μα­κεί­ων να συμ­με­τά­σχουν στην διαδικασία.

Η δια­δι­κα­σία υπο­βο­λής αιτή­σε­ων θα ολο­κλη­ρω­θεί σε 10 εργά­σι­μες ημέ­ρες, ήτοι την Δευ­τέ­ρα 20 Ιανουα­ρί­ου 2020. Στό­χος της ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας και της διοί­κη­σης του ΕΟΠΥΥ είναι η συμ­με­το­χή όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρων ιδιω­τι­κών φαρ­μα­κεί­ων, προ­κει­μέ­νου οι ασφα­λι­σμέ­νοι να έχουν περισ­σό­τε­ρες δυνα­τό­τη­τες επι­λο­γής για τον τρό­πο που θα προ­μη­θεύ­ο­νται τα ΦΥΚ.

Ο ρόλος του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας

Μετά την κατάρ­γη­ση των βιβλια­ρί­ων υγεί­ας, ο ΕΟΠΥΥ ενι­σχύ­ει την χρή­ση του προ­σω­πι­κού ΦΑΥ για την καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­ση των ασφα­λι­σμέ­νων. Με τον ΦΑΥ οι ασφα­λι­σμέ­νοι έχουν πρό­σβα­ση σε στοι­χεία για το σύνο­λο των νοση­λειών, των υπη­ρε­σιών υγεί­ας, των υλι­κών, των νόσων και δια­γνώ­σε­ων που υπάρ­χουν κατα­γε­γραμ­μέ­νες στο Πλη­ρο­φο­ρια­κό Σύστη­μα του ΕΟΠΥΥ.

Στό­χος της διοί­κη­σης του ΕΟΠΥΥ είναι, ο ΦΑΥ να μπο­ρεί να προ­σφέ­ρει περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, όπως ο προ­γραμ­μα­τι­σμός ραντε­βού για την προ­μή­θεια ΦΥΚ από τα Φαρ­μα­κεία του ΕΟΠΥΥ, η ηλε­κτρο­νι­κή ενη­μέ­ρω­ση για την πορεία αιτή­σε­ων στο Σύστη­μα Ηλε­κτρο­νι­κής Προ­έ­γκρι­σης (ΣΗΠ) για την χορή­γη­ση ΦΥΚ, κ.α.

Για το λόγο αυτό, σημειώ­νει η διοί­κη­ση του ΕΟΠΥΥ, θα πρέ­πει όλοι οι πολί­τες να απο­κτή­σουν πρό­σβα­ση στον προ­σω­πι­κό ΦΑΥ, καθώς η δια­δι­κα­σία είναι απλή και απο­τε­λεί ένα εργα­λείο που βοη­θά τόσο τον Οργα­νι­σμό, όσο και τον ασφα­λι­σμέ­νο, να εντο­πί­ζει τυχόν χρε­ώ­σεις που έγι­ναν χωρίς ο ίδιος να γνω­ρί­ζει για αυτές. Συγκε­κρι­μέ­να, μέσω του ΦΑΥ ο κάθε ασφα­λι­σμέ­νος έχει δυνα­τό­τη­τα «αυτο­ε­λέγ­χου» για τυχόν χρε­ώ­σεις για υπη­ρε­σί­ες που δεν έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, αφού υπάρ­χει πλή­ρης εικό­να όλων των παρο­χών που έχουν αποζημιωθεί.

Οδηγίες για την εγγραφή στον ΦΑΥ

Με κάθε συναλ­λα­γή σε οποια­δή­πο­τε Περι­φε­ρεια­κή Διεύ­θυν­ση (ΠΕ.ΔΙ.) του ΕΟΠΥΥ, προ­εγ­γρά­φε­στε αυτό­μα­τα στον προ­σω­πι­κό σας Φάκε­λο Ασφά­λι­σης Υγεί­ας. Κατό­πιν, δύνα­ται να δημιουρ­γή­σε­τε τους προ­σω­πι­κούς κωδι­κούς πρό­σβα­σης (Κωδι­κός Χρή­στη και Συν­θη­μα­τι­κό) από την κεντρι­κή ιστο­σε­λί­δα του ΕΟΠΥΥ: (Εγγρα­φή στον Φάκε­λο Ασφά­λι­σης Υγεί­ας -https://eservices.eopyy.gov.gr/eApplicationInsPerson) και αυτό­μα­τα να συν­δε­θεί­τε στον ΦΑΥ: (https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml).

Εναλ­λα­κτι­κά, οι ασφα­λι­σμέ­νοι που δεν έχουν επι­σκε­φθεί οποια­δή­πο­τε ΠΕ.ΔΙ., μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποιούν εγγρα­φή με τους κωδι­κούς ΤΑΧΙ­Snet και τα στοι­χεία της Αστυ­νο­μι­κής Ταυ­τό­τη­τας ή του Δια­βα­τη­ρί­ου τους στην υπη­ρε­σία πιστο­ποί­η­σης στοι­χεί­ων ασφά­λι­σης από την κεντρι­κή ιστο­σε­λί­δα του ΕΟΠΥΥ: (Εγγρα­φή στον Φάκε­λο Ασφά­λι­σης Υγεί­ας -https://eservices.eopyy.gov.gr/eApplicationInsPerson) και λαμ­βά­νουν μονα­δι­κό κωδι­κό εγγρα­φής. Στη συνέ­χεια, όταν πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν επί­σκε­ψη σε οποιο­δή­πο­τε ιατρό συμ­βε­βλη­μέ­νο με τον ΕΟΠΥΥ ή σε ΠΕ.ΔΙ., με την Ταυ­τό­τη­τα ή το Δια­βα­τή­ριο και το απο­δει­κτι­κό εγγρα­φής, ενερ­γο­ποιούν την υπηρεσία.

 

Πηγή www.news.gr

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων