- Διαφήμιση -

Αποχή ως τις 8 Ιανουαρίου αποφάσισαν οι συμβολαιογράφοι

«Παγώνουν» όλα τα συμβόλαια

«Παγώ­νουν» όλα τα συμ­βό­λαια μέχρι τις 8 Ιανουα­ρί­ου καθώς οι συμ­βο­λαιο­γρά­φοι της Αθή­νας και του Πει­ραιά απο­φά­σι­σαν να απέ­χουν από τα καθή­κο­ντα τους.

Σε έκτα­κτη γενι­κή συνέ­λευ­ση , που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε παρα­μο­νή της Πρω­το­χρο­νιάς, οι συμ­βο­λαιο­γρά­φοι, ομό­φω­να, απο­φά­σι­σαν να απέ­χουν από τα καθή­κο­ντά τους, αντι­δρώ­ντας στις πρό­σφα­τες νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις που ‚όπως ανα­φέ­ρουν, την ώρα που τους ανα­θέ­τουν την αρμο­διό­τη­τα υπο­βο­λής ηλε­κτρο­νι­κά των δηλώ­σε­ων για τις μετα­βι­βά­σεις τους απει­λούν με εξο­ντω­τι­κά  πρό­στι­μα, ενώ οι αρμό­διες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες δεν έχουν οργα­νώ­σει ένα σύγ­χρο­νο και λει­τουρ­γι­κό πλαί­σιο για να εκτε­λέ­σουν τα νέα καθή­κο­ντα τους.

Όπως τονί­στη­κε οι συμ­βο­λαιο­γρά­φοι δεν αντι­δρούν στην υπο­βο­λή ηλε­κτρο­νι­κά των δηλώ­σε­ων αλλά ζητούν να υπάρ­ξει νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο που να επι­τρέ­πει την άσκη­ση των καθη­κό­ντων που τους ανα­θέ­τουν  με ασφά­λεια για τις συναλ­λα­γές, τον πολί­τη και το δημόσιο.

Για το λόγο αυτό οι συμ­βο­λαιο­γρά­φοι ζητούν την ανα­στο­λή του νόμου και την έναρ­ξη δια­λό­γου με το αρμό­διο υπουργείο.

 

Πηγή www.news.gr.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων