- Διαφήμιση -

Πλεύρης-Πατούλης: Συνάντηση για την ενίσχυση της υγειονομικής θωράκισης της Αττικής

Η προ­τε­ραιο­ποί­η­ση και ο προ­γραμ­μα­τι­σμός των έργων και των δρά­σε­ων που δρο­μο­λο­γεί η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, βρέ­θη­καν στο επί­κε­ντρο της συνά­ντη­σης του υπουρ­γού Υγεί­ας, Θάνου Πλεύ­ρη με τον Γιώρ­γο Πατούλη.

Ειδι­κό­τε­ρα η συζή­τη­ση που είχε ο Θάνος Πλεύ­ρης με τον περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής, Γιώρ­γο Πατού­λη εστιά­στη­κε στη δρο­μο­λό­γη­ση υλο­ποί­η­σης μίας νέας μονάδας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων