- Διαφήμιση -

Παροχή οδοντιατρικής φροντίδας στα παιδιά από τον ΕΟΠΥΥ

Τροπολογία του υπουργείου Υγείας, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή, προβλέπει την προληπτική και θεραπευτική οδοντιατρική φροντίδα στα παιδιά από τον ΕΟΠΥΥ.

Την προ­λη­πτι­κή και θερα­πευ­τι­κή οδο­ντια­τρι­κή φρο­ντί­δα σε ανή­λι­κο πλη­θυ­σμό από τον ΕΟΠΥΥ, πέραν αυτής που παρέ­χε­ται από τις πρω­το­βάθ­μιες και δευ­τε­ρο­βάθ­μιες δημό­σιες μονά­δες, προ­βλέ­πει τρο­πο­λο­γία του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας που κατα­τέ­θη­κε και ψηφί­στη­κε στο νέο αθλη­τι­κό νομοσχέδιο.

Σύμ­φω­να με τη νέα ρύθ­μι­ση, «με υπουρ­γι­κή από­φα­ση καθο­ρί­ζο­νται μετα­ξύ άλλων ο χρό­νος και ο τρό­πος κατα­βο­λής, το ύψος της απο­ζη­μί­ω­σης για κάθε πρά­ξη, ο χρό­νος και ο τρό­πος ελέγ­χου της περιο­χής ενώ ανά­με­σα στον ΕΟΠΥΥ και την «Ελλη­νι­κή Οδο­ντια­τρι­κή Ομο­σπον­δία» υπο­γρά­φε­ται συμ­φω­νία πλαί­σιο στην οποία περι­γρά­φο­νται οι υπο­χρε­ώ­σεις των μερών, οι οικο­νο­μι­κοί όροι καθώς και κάθε ανα­γκαία λεπτομέρεια.

Πηγή: www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων