- Διαφήμιση -

Παίδων Αγία Σοφία: Τέλος τα προγραμματισμένα χειρουργεία λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων

Το πρό­βλη­μα είναι τερά­στιο με συνέ­πεια να ταλαι­πω­ρού­νται γονείς και παι­διά. Το πρό­βλη­μα, μάλι­στα έγι­νε πιο έντο­νο τον τελευ­ταίο χρό­νο καθώς οι οκτώ αναι­σθη­σιο­λό­γοι που εργά­ζο­νται στο μεγα­λύ­τε­ρο παι­δια­τρι­κό νοσο­κο­μείο της Αττι­κής δεν επαρ­κούν για να καλύ­ψουν τις ανάγκες.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων