Συγκέντρωση εργαζομένων σε νοσοκομεία στο κέντρο της Αθήνας

Τα αιτήματα των εργαζόμενων αφορούν τις απολύσεις αλλά και τις αυξήσεις στους μισθούς

Τα Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων στα νοσο­κο­μεία της Αττι­κής: Ευαγ­γε­λι­σμό, Θριά­σιο, ΚΑΤ, Αττι­κό, Λαϊ­κό, Ασκλη­πιείο, Αλε­ξάν­δρας, Ελπίς, ΟΚΑΝΑ, Νίκαιας, ΝΙΜΤΣ και Παί­δων συγκε­ντρώ­θη­καν χθες στις 16.00 στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος και πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πορεία προς το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας και Υγεί­ας.

Τα αιτή­μα­τα των εργα­ζό­με­νων αφο­ρούν τις απο­λύ­σεις, μονι­μο­ποι­ή­σεις εργα­ζο­μέ­νων αλλά και αυξή­σεις στους μισθούς τους.

Συγκε­κρι­μέ­να διεκ­δι­κούν:

-Να μην απο­λυ­θεί κανέ­νας συνά­δελ­φος τους

-Να μονι­μο­ποι­η­θούν όλοι οι εργα­ζό­με­νοι με ελα­στι­κές εργα­σια­κές σχέ­σεις

-Να καταρ­γη­θούν οι ελα­στι­κές εργα­σια­κές σχέ­σεις-μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού στις δημό­σιες μονά­δες υγεί­ας και πρό­νοιας

-Να υπάρ­ξει ουσια­στι­κή αύξη­ση μισθών

-Να επα­νέλ­θει ο 13ος και 14ος μισθός καθώς επί­σης και να ανα­γνω­ρι­στεί η προ­ϋ­πη­ρε­σία τους

-Να δια­τη­ρη­θεί και να επε­κτα­θεί το ανθυ­γιει­νό επί­δο­μα και να υπάρ­ξει έντα­ξη τους στα Βαρέα και Ανθυ­γιει­νά επαγ­γέλ­μα­τα όλων όσων εργά­ζο­νται σε αντί­στοι­χες συν­θή­κες

-Να υπάρ­ξει πλή­ρης και επαρ­κής κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση των δημό­σιων μονά­δων υγεί­ας και πρό­νοιας

-Να καταρ­γη­θεί κάθε πλη­ρω­μή από τους ασθε­νείς και επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης

Φωτο­ρε­πορ­τάζ: Γιάν­νης Κέμ­μος

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων