- Διαφήμιση -

Εξαντλήθηκε η πρώτη παρτίδα του αντιγριπικού εμβολίου

Παράταση ισχύος των συνταγών ζητάει ο ΠΦΣ

Πρό­βλη­μα έχει δημιουρ­γη­θεί στη διά­θε­ση αντι­γρι­πι­κών εμβο­λί­ων προς τους ασφα­λι­σμέ­νους, καθώς το 25% που έχει δια­νε­μη­θεί από τις αρχές του μήνα στα φαρ­μα­κεία έχει ήδη εξα­ντλη­θεί με απο­τέ­λε­σμα την ταλαι­πω­ρία των ασφα­λι­σμέ­νων του ΕΟΠΥΥ που αδυ­να­τούν να προ­μη­θευ­τούν τα εμβό­λια, ανα­φέ­ρει σε επι­στο­λή του προς τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Παρο­χής Υπη­ρε­σιών Υγεί­ας (ΕΟΠΥΥ) ο Πανελ­λή­νιος Φαρ­μα­κευ­τι­κός Σύλ­λο­γος (ΠΦΣ).

Ο Σύλ­λο­γος ζητά­ει από τον ΕΟΠΥΥ να παρα­τα­θεί η ισχύς των συντα­γών που έχουν ήδη εκδο­θεί όπως και των συντα­γών που εκδί­δο­νται από τώρα και στο εξής, μέχρι τις 15 Νοεμ­βρί­ου, οπό­τε θα έχει ομα­λο­ποι­η­θεί ο εφο­δια­σμός της αγο­ράς, αφού, όπως ανα­φέ­ρει ο ΠΦΣ, το 75% των ποσο­τή­των του εμβο­λί­ου πρό­κει­ται να δια­νε­μη­θεί στις φαρ­μα­κα­πο­θή­κες στα τέλη Οκτωβρίου.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων