Πρόστιμο 100 ευρώ σε εργαζόμενη στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» επειδή κάπνιζε

Πρόστιμο θα πληρώσει εργαζόμενη που εντοπίστηκε να καπνίζει και να μην τηρεί τον αντικαπνιστικό νόμο στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς».

Το πρό­στι­μο επέ­βα­λαν οι Επι­θε­ω­ρη­τές Δημό­σιας Υγεί­ας του Τμή­μα­τος Υγειο­νο­μι­κού και Περι­βαλ­λο­ντι­κού Ελέγ­χου της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, μετά από επι­τό­πιο έλεγ­χο που έκα­ναν στο νοσο­κο­μείο.

Σύμ­φω­να όσα μετα­δί­δει με το iatropedia.gr, η εργα­ζό­με­νη συνε­λή­φθη επ’ αυτο­φό­ρω να καπνί­ζει στην Μονά­δα Λοι­μώ­ξε­ων. Προη­γή­θη­κε καταγ­γε­λί­ες που είδαν πρό­σφα­τα το φως της δημο­σιό­τη­τας από τον ακτι­βι­στή της δια­δι­κτυα­κής ομά­δας «Συνή­γο­ρος των ΑμεΑ», κ. Ανδρέα Μπαρ­δά­κη.

«Κατά την ώρα της αυτο­ψί­ας δια­πι­στώ­θη­κε ότι μια εργα­ζό­με­νη κάπνι­ζε σε γρα­φείο της γραμ­μα­τεί­ας της Μονά­δας Ειδι­κών Λοι­μώ­ξε­ων και της επι­δό­θη­κε η επι­βο­λή προ­στί­μου εκα­τό (100) ευρώ, σύμ­φω­να με την πρά­ξη αριθ­μό Νο 197. Ο Προϊ­στά­με­νος της Μονά­δας Ειδι­κών Λοι­μώ­ξε­ων απου­σί­α­ζε λόγω κανο­νι­κής άδειας, όπως μας ενη­μέ­ρω­σαν οι εργα­ζό­με­νοι», ανα­φέ­ρε­ται μετα­ξύ άλλων στο σχε­τι­κό πόρι­σμα.

Ακό­μη, στο πόρι­σμα των επι­θε­ω­ρη­τών ανα­φέ­ρε­ται ότι όταν δεν τηρεί­ται ο αντι­κα­πνι­στι­κός νόμος στους χώρους των νοση­λευ­τι­κών ιδρυ­μά­των θα επι­βάλ­λο­νται σχε­τι­κά πρό­στι­μα και στους υπεύ­θυ­νους των υγειο­νο­μι­κών μονά­δων.

Ποια είναι τα πρό­στι­μα

Ειδι­κό­τε­ρα, «για τους κλει­στούς χώρους των νοση­λευ­τι­κών ιδρυ­μά­των και των φορέ­ων παρο­χής υπη­ρε­σιών υγεί­ας, στον κάθε παρα­βά­τη επι­βάλ­λε­ται το πρό­στι­μο των εκα­τό ευρώ. Πρό­στι­μα επι­βάλ­λο­νται και στους υπεύ­θυ­νους Δια­χεί­ρι­σης των Μονά­δων, ύψους 500ων ευρώ, για κάθε παρά­βα­ση στις εξής περι­πτώ­σεις:

-Ανο­χή ή μη επέμ­βα­ση του Υπευ­θύ­νου,
-Μη πραγ­μα­το­ποί­η­ση συστά­σε­ων στους παρα­βά­τες
-Μη λήψη μέτρων για την απο­τρο­πή των παρα­βά­σε­ων
-Μη Ανάρ­τη­ση της σήμαν­σης
-Μη αντα­πό­κρι­ση του υπεύ­θυ­νου σε δια­μαρ­τυ­ρία για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της παρά­βα­σης
-Μη κλή­ση αρμο­δί­ων οργά­νων
-Μη συνερ­γα­σία του υπεύ­θυ­νου με τα αρμό­δια κατά τη διε­ξα­γω­γή του ελέγ­χου.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων