- Διαφήμιση -

ΠΟΕΔΗΝ: Σταμάτησαν τα χειρουργεία στο Παίδων Πεντέλης ‑Λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων

Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει ότι σταμάτησαν τα χειρουργεία στο Παίδων Πεντέλης, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ακό­μη, η ΠΟΕΔΗΝ καταγ­γέλ­λει ότι λόγω έλλει­ψης φύλα­ξης στα Κέντρα Υγεί­ας κιν­δυ­νεύ­ουν οι ζωές για­τρών και νοση­λευ­τών. Μάλι­στα, ανα­φέ­ρει πρό­σφα­το περι­στα­τι­κό ξυλο­δαρ­μού δύο αγρο­τι­κών για­τρών και δύο νοση­λευ­τών, από ασθενή.

Η ανα­κοί­νω­ση της ΠΟΕΔΗΝ:

Η κυβέρ­νη­ση δια­λύ­ει τα Νοσο­κο­μεία για να επι­τύ­χει τα υπερπλεονάσματα.
Φτά­νει πια.
Στα­μά­τη­σαν τα χει­ρουρ­γεία στο Παί­δων Πεντέλης.
Οι Αξο­νι­κές στην Άρτα συνε­χί­ζουν να γίνο­νται στον ιδιω­τι­κό τομέα λόγω έλλει­ψης γιατρών

Άπει­ρες και τρα­γι­κές κατα­στά­σεις δημιουρ­γού­ντα στα Νοσο­κο­μεία εξαι­τί­ας της έλλει­ψης προ­σω­πι­κού. Πού είναι οι χιλιά­δες για­τροί – νοση­λευ­τές που προ­σλαμ­βά­νει το δίδυ­μο Τσί­πρας – Πολάκης.

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Στα­μά­τη­σαν τα χει­ρουρ­γεία λόγω έλλει­ψης αναι­σθη­σιο­λό­γων. Υπη­ρε­τούν 4 αναι­σθη­σιο­λό­γοι και έμει­ναν μόνο δύο. Λεί­πουν η μία με άδεια κύη­σης και η Διευ­θύ­ντρια με εκπαι­δευ­τι­κή άδεια.

Στα­μά­τη­σαν όλα τα έκτα­κτα και τα περισ­σό­τε­ρα των τακτι­κών χει­ρουρ­γεί­ων. Επι­σκέ­φθη­καν τον Υπο­διοι­κη­τή της ΥΠΕ. Τους είπε ότι από 1 Απρί­λη θα καλυ­φθούν με αναι­σθη­σιο­λό­γος από το Νοσο­κο­μείο Παί­δων Αγί­ας Σοφί­ας. Πρω­τα­πρι­λιά­τι­κο ψέμα. Ακό­μη να εμφα­νι­σθεί αναι­σθη­σιο­λό­γος από το Νοσο­κο­μείο Παί­δων Αγί­ας Σοφίας.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες από την πηγή  www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων