Δωρεάν συντήρηση 143 ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Στην υλοποίηση του δεύτερου σκέλους της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΕΚΑΒ προχώρησε το υπουργείο Υγείας, με την υπογραφή της σύμβασης η οποία αφορά τη συντήρηση των ασθενοφόρων που έχουν δωριστεί.

Τη σύμ­βα­ση υπέ­γρα­ψε την Πέμ­πτη (17/10/2019) ο πρό­ε­δρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπα­ευ­στα­θί­ου. Συγκε­κρι­μέ­να, προ­βλέ­πει την κάλυ­ψη της δαπά­νης για τη δωρε­άν συντή­ρη­ση και επι­σκευή για 8 χρό­νια μετά τη λήξη της εργο­στα­σια­κής εγγύ­η­σης, 65 συμ­βα­τι­κών ασθε­νο­φό­ρων, 22 κινη­τών ιατρι­κών μονά­δων, 26 ασθε­νο­φό­ρων 4Χ4, καθώς και 30 οχη­μά­των μικρού όγκου, που είχε προ­σφέ­ρει το Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος από το 2017, με στό­χο τον εκσυγ­χρο­νι­σμό και την ανα­βάθ­μι­ση του στό­λου ασθε­νο­φό­ρων του ΕΚΑΒ.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων