- Διαφήμιση -

Βόμβα από το υπουργείο Εργασίας! Μαύρη τρύπα 245 εκατ. στον ΕΦΚΑ!

«Μαύρη τρύπα» περίπου 245 εκατ. ευρώ αναμένεται να εμφανίσει ο προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) εφέτος, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, οι οποίες κάνουν λόγο για εικονικά πλεονάσματα του παρελθόντος.

Συγκε­κρι­μέ­να, οι πηγές του αρμό­διου υπουρ­γεί­ου ανα­φέ­ρουν ότι το 2019 ο ΕΦΚΑ παρου­σί­α­ζε από την αρχή έλλειμ­μα, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι η αρχι­κή πρό­βλε­ψη για πλε­ό­να­σμα, ύψους 245 εκατ. ευρώ, ήταν λανθασμένη.

Όπως εξη­γούν, το γεγο­νός αυτό απο­δί­δε­ται στις ενέρ­γειες της προη­γού­με­νης πολι­τι­κής ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, η οποία, όπως τονί­ζουν, δεν συμπε­ριέ­λα­βε στον ετή­σιο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του φορέα τις δαπά­νες από τις επι­στρο­φές ποσών στους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες που προ­έ­κυ­ψαν από την εκκα­θά­ρι­ση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών, ενώ, παράλ­λη­λα, δεν υπήρ­χε πρό­βλε­ψη για τη δαπά­νη σχε­τι­κά με την αύξη­ση του ποσο­στού των συντά­ξε­ων χηρεί­ας που δικαιού­ται ο επι­ζών σύζυ­γος από το 50% στο 70%, περί­που 65.000 περιπτώσεις.

Οι ίδιες πηγές κατα­λο­γί­ζουν ευθύ­νες στην προη­γού­με­νη ηγε­σία, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι αρχι­κά οι προ­ϋ­πο­λο­γι­σμοί εμφα­νί­ζο­νταν ισο­σκε­λι­σμέ­νοι, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, όμως, δεν πλη­ρώ­νο­νταν συντά­ξεις και δεν προ­βλέ­πο­νταν στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες δαπά­νες, με απο­τέ­λε­σμα να προ­κύ­πτουν εικο­νι­κά πλεονάσματα.

Ενδει­κτι­κά είναι τα στοι­χεία που έχουν στη διά­θε­σή τους πηγές του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, σύμ­φω­να με τα οποία προ­κύ­πτει ότι δεν είχαν εγγρα­φεί στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του ΕΦΚΑ 215.193.494,99 εκατ. ευρώ για την επι­στρο­φή χρη­μα­τι­κών ποσών σε 264.631 μη μισθω­τούς, ως απο­τέ­λε­σμα της εκκα­θά­ρι­σης εισφο­ρών του έτους 2018, με βάση τα εισο­δή­μα­τα του 2017, ένα­ντι των εισο­δη­μά­των του 2016, που αρχι­κά είχαν λογι­σθεί και καταβληθεί.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι έχουν ήδη πιστω­θεί 100.695.867,69 εκατ. ευρώ στους λογα­ρια­σμούς 86.187 ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών. Πρό­κει­ται για τα ποσά που έχουν προ­κύ­ψει από την εκκα­θά­ρι­ση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών έτους 2018.

Παράλ­λη­λα, τονί­ζουν ότι δεν είχαν προ­σμε­τρη­θεί 70 εκατ. ευρώ για τα ανα­δρο­μι­κά των συντά­ξε­ων χηρεί­ας, τα οποία θα κατα­βλη­θούν με τις συντά­ξεις του Νοεμ­βρί­ου, στο τέλος του τρέ­χο­ντος μήνα.

Ακό­μη- όπως επι­ση­μαί­νουν ‑και η δημο­σιο­ποί­η­ση των εκκα­θα­ρι­στι­κών σημειω­μά­των των μη μισθω­τών ενδέ­χε­ται να επι­βα­ρύ­νει περαι­τέ­ρω τον ΕΦΚΑ, στην περί­πτω­ση που απο­δει­χθεί ότι οι κρα­τή­σεις σε περί­που 600.000 συντα­ξιού­χους που είδαν αύξη­ση, λόγω αρνη­τι­κής προ­σω­πι­κής δια­φο­ράς, έγι­ναν λάθος.

Αρα, όπως εξη­γούν οι ίδιες πάντα πηγές, με την επι­στρο­φή των ποσών στους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες από την εκκα­θά­ρι­ση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών και με την από­δο­ση του αυξη­μέ­νου ποσο­στού των συντά­ξε­ων χηρεί­ας, που υλο­ποί­η­σε η νέα πολι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, ο ΕΦΚΑ θα εμφα­νί­σει έλλειμμα.

Ανεξάρτητες εταιρείες θα καταρτίζουν τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ

Στο πλαί­σιο αυτό, σύμ­φω­να με τις πηγές του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, εισά­γε­ται κρί­σι­μη διά­τα­ξη στο ανα­πτυ­ξια­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο, βάσει της οποί­ας θα καταρ­τί­ζο­νται ισο­λο­γι­σμοί στον ΕΦΚΑ από ανε­ξάρ­τη­τες εται­ρεί­ες που θα ανα­λά­βουν το έργο και, με αυτόν τον τρό­πο, θα απει­κο­νί­ζο­νται με ακρί­βεια το ενερ­γη­τι­κό, το παθη­τι­κό και, γενι­κό­τε­ρα, η συνο­λι­κή εικό­να της ετή­σιας λει­τουρ­γί­ας του φορέα.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, όπως σημειώ­νε­ται στην αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση του σχε­δί­ου νόμου, με την προ­τει­νό­με­νη ρύθ­μι­ση, θεσπί­ζε­ται η υπο­χρέ­ω­ση του ΕΦΚΑ να καταρ­τί­σει και να δημο­σιεύ­σει όλους τους εκκρε­μείς έως και σήμε­ρα ισο­λο­γι­σμούς των τελευ­ταί­ων τριών ετών (2017, 2018 και 2019), μέχρι και τις 30 Ιου­νί­ου 2021. Επι­πλέ­ον, υπο­χρε­ού­ται- εντός του ανω­τέ­ρω χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος ‑να καταρ­τί­σει και να δημο­σιεύ­σει τους εκκρε­μείς ισο­λο­γι­σμούς και όλων των εντα­χθέ­ντων σε αυτόν φορέ­ων, τομέ­ων, κλά­δων και λογα­ρια­σμών, για τα έτη που ανά­γο­νται στη χρο­νι­κή περί­ο­δο προ της έντα­ξής τους.

Επί­σης, από το 2020 και εφε­ξής και για κάθε επό­με­νη χρή­ση, οι ισο­λο­γι­σμοί θα υπο­βάλ­λο­νται προς έγκρι­ση το αργό­τε­ρο, μέχρι την 30ή Ιου­νί­ου του επό­με­νου έτους κάθε χρήσης.

Στην αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση τονί­ζε­ται ότι στό­χος της προ­τει­νό­με­νης διά­τα­ξης είναι να απο­κα­τα­στα­θεί το έλλειμ­μα δια­φά­νειας και να διευ­κο­λυν­θεί η άντλη­ση χρή­σι­μων πλη­ρο­φο­ριών επί των οικο­νο­μι­κών στοι­χεί­ων του ΕΦΚΑ, ενώ δια­σφα­λί­ζε­ται επί­σης ότι απει­κο­νί­ζε­ται η πραγ­μα­τι­κή εικό­να της χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κής πλη­ρο­φο­ρί­ας και θεσπί­ζε­ται η υπο­χρέ­ω­ση και ευθύ­νη για την παρο­χή πιστής και ειλι­κρι­νούς απει­κό­νι­σης των χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κών στοιχείων.

Τέλος, σύμ­φω­να με υψη­λό­βαθ­μο στέ­λε­χος του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, τις επό­με­νες ημέ­ρες, θα παρου­σια­στούν στη Βου­λή στοι­χεία για την οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση του ΕΦΚΑ, όπως την παρέ­λα­βε η νέα πολι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου, που αφο­ρούν τις εκκρε­μείς κύριες συντά­ξεις, επι­κου­ρι­κές, εφά­παξ και υποθέσεις.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων