- Διαφήμιση -

Διαμαρτυρία για τη μη εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών στο Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ

ΠΟΕΔΗΝ: Να μην μετατραπούν Νοσοκομεία και Υγειονομικές Μονάδες σε hot spot

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τη μη εγκα­τά­στα­ση προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στο Νοσο­κο­μείο Αμα­λία Φλέ­μιγκ προ­γραμ­μα­τί­ζουν για σήμε­ρα, Παρα­σκευή 18 Οκτω­βρί­ου, στις 13.00, τα Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων Αμα­λία Φλέ­μιγκ-Σισμα­νό­γλειο-Παί­δων Πεντέλης.

Τη συγκέ­ντρω­ση καλύ­πτει και στη­ρί­ζει η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία (ΠΟΕΔΗΝ) και θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο προ­αύ­λιο της πτέ­ρυ­γας «Μπό­μπο­λα» του Νοσο­κο­μεί­ου Αμα­λία Φλέμιγκ

Όπως ανα­φέ­ρει η ΠΟΕΔΗΝ, «ασφα­λώς είναι επι­βε­βλη­μέ­νη η απο­συμ­φό­ρη­ση των νησιών από τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες. Ασφα­λώς η κυβέρ­νη­ση πρέ­πει να εξα­σφα­λί­σει αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των μετα­να­στών. Όχι όμως να μετα­τρα­πούν Νοσο­κο­μεία και Υγειο­νο­μι­κές Μονά­δες σε HOT SPOT».

«Ημέ­ρα με την ημέ­ρα δια­λύ­ε­ται η λει­τουρ­γία του Ψυχια­τρι­κού Νοσο­κο­μεί­ου της Λέρου με τη δημιουρ­γία HOT SPOT μέσα στο Ψυχια­τρι­κό Νοσο­κο­μείο που φιλο­ξε­νεί 1.800 πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες. 150 ασθε­νείς είναι σε συνε­χή υπερ­διέ­γερ­ση εξαι­τί­ας των συν­θη­κών που δημιουρ­γή­θη­καν. Αντί, λοι­πόν, να μετα­στε­γα­σθούν οι πρό­σφυ­γες, μετα­νά­στες από το Νοσο­κο­μείο της Λέρου, πάμε να φτιά­ξου­με και κέντρο φιλο­ξε­νί­ας και σε δεύ­τε­ρο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο», κατα­λή­γει η Ομοσπονδία.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων