- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Έτσι θα γίνουν τα πάρκινγκ για μηχανές στην Αθήνα

Σχέδιο για τη δημιουργία ειδικών χώρων στάθμευσης μόνο για δίκυκλα, επεξεργάζεται σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Στό­χος, όπως ανα­φέ­ρουν στο newsit.gr πηγές του υπουρ­γεί­ου Μετα­φο­ρών και Υπο­δο­μών, η απο­συμ­φό­ρη­ση κεντρι­κών σημεί­ων πόλε­ων τα οποία ασφυ­κτιούν λόγω των πολ­λών δικύ­κλων που παρ­κά­ρουν σε κάθε πιθα­νό σημείο.

Μέχρι ώρας, θεσμι­κό πλαί­σιο στη χώρα μας υπάρ­χει μόνο για τα υπαί­θρια πάρ­κινγκ αυτο­κι­νή­των. Βάσει του σχε­δια­σμού του υπουρ­γεί­ου Μετα­φο­ρών και Υπο­δο­μών, στο μέλ­λον θα μπο­ρεί κάποιος να δια­θέ­σει για παρά­δειγ­μα ένα οικό­πε­δό του σε κεντρι­κό σημείο μιας πόλης, ώστε αυτό να μετα­τρα­πεί σε χώρο στάθ­μευ­σης δικύ­κλων. Δηλα­δή μηχα­νών και ποδηλάτων.

Κατ’ αυτόν τρό­πο, εκτι­μούν στο υπουρ­γείο, και θα δοθεί λύση στο πρό­βλη­μα του παρ­κα­ρί­σμα­τος και θα μπο­ρεί κανείς να επεν­δύ­σει χρη­σι­μο­ποιώ­ντας έναν χώρο του τον οποίο δεν έχει άλλον τρό­πο να αξιο­ποι­ή­σει. Θα πρό­κει­ται, όπως σημειώ­νουν πηγές του υπουρ­γεί­ου Μετα­φο­ρών και Υπο­δο­μών στο newsit.gr, για μια πρό­σθε­τη λύση ιδί­ως σε περιο­χές όπου υπάρ­χει έντο­νο πρό­βλη­μα στάθ­μευ­σης, όπως είναι τα κέντρα των πόλε­ων όπου βρί­σκο­νται δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες ή νυχτε­ρι­νά κέντρα.

Η από­φα­ση όπως πλη­ρο­φο­ρεί το υπουρ­γείο, θα περι­γρά­φει τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις λει­τουρ­γί­ας των πάρ­κινγκ δικύ­κλων και συγκε­κρι­μέ­να τις ελά­χι­στες δια­στά­σεις, τον φωτι­σμό που θα πρέ­πει να υπάρ­χει τη νύχτα, τις τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές, όπως είναι οι δια­γραμ­μί­σεις, τα όρια θέσεις οχή­μα­τος κ.ο.κ. καθώς και τη φύλα­ξη. Ταυ­τό­χρο­να θα εξε­τα­στούν το ενδε­χό­με­νο να επι­τρέ­πε­ται η κατα­κό­ρυ­φη ανύ­ψω­σης (όρο­φοι ή επί­πε­δα) ώστε να αυξά­νε­ται η χωρη­τι­κό­τη­τα στα πάρ­κινγκ που βρί­σκο­νται σε μικρά οικό­πε­δα, αλλά και η δυνα­τό­τη­τα δημιουρ­γί­ας χώρου στάθ­μευ­σης δικύ­κλων και στα πάρ­κινγκ αυτο­κι­νή­των, εφό­σον γίνουν οι προ­βλε­πό­με­νες παρεμβάσεις.
Τον σχε­δια­σμό του πλά­νου έχουν ανα­λά­βει προς το παρόν αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες του υπουρ­γεί­ου Μετα­φο­ρών και Υπο­δο­μών, οι οποί­ες στην παρού­σα φάση μελε­τούν την αντί­στοι­χη νομο­θε­σία του εξω­τε­ρι­κού καθώς και το τι προ­βλέ­πε­ται ανα­φο­ρι­κά με το πάρ­κινγκ για κάθε τύπο μηχα­νής και για ποδή­λα­τα. Σε κάθε περί­πτω­ση, ανα­φέ­ρουν κύκλοι του υπουρ­γεί­ου Μετα­φο­ρών και Υπο­δο­μών το σχέ­διο πρό­κει­ται να ανα­κοι­νω­θεί και καλώς εχό­ντων των πραγ­μά­των να προ­χω­ρή­σει στις αρχές του επό­με­νου έτους.
Ρεπορ­τάζ: Μάριος Αραβαντινός

 

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων