- Διαφήμιση -

Νίκος Παναγιωτόπουλος: Επίσκεψη στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας

Ο Υπουρ­γός Εθνι­κής Αμύ­νης κ. Νικό­λα­ος Πανα­γιω­τό­που­λος επι­σκέ­φθη­κε το 401 Γενι­κό Στρα­τιω­τι­κό Νοσο­κο­μείο Αθη­νών (401 ΓΣΝΑ), το 251 Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Αερο­πο­ρί­ας (251 ΓΝΑ), και το Ναυ­τι­κό Νοσο­κο­μείο Αθη­νών (ΝΝΑ),προκειμένου να ανταλ­λά­ξει ευχές με το προ­σω­πι­κό, τους νοση­λευό­με­νους και τους οικεί­ους τους ενό­ψει των εορ­τών των Χριστουγέννων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων