ΕΟΦ : Ανακαλεί αντικαρκινικό φάρμακο

Αντικαρκινικό φάρμακο λόγω πιθανού προβλήματος στειρότητας κατά την παραγωγική διαδικασία του προϊόντος ανακαλεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Αντι­καρ­κι­νι­κό φάρ­μα­κο λόγω πιθα­νού προ­βλή­μα­τος στει­ρό­τη­τας κατά την παρα­γω­γι­κή δια­δι­κα­σία του προ­ϊ­ό­ντος ανα­κα­λεί ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων.

Συγκε­κρι­μέ­να, πρό­κει­ται για το φάρ­μα­κο  MITOMYCIN-C KYOWA 2MG BTx 10 VIALS.

Η δρα­στι­κή ουσία στο συγκε­κρι­μέ­νο φάρ­μα­κο είναι η μιτο­μυ­κί­νη C (mitomycin C) που δρα συν­δε­ό­με­νη με το DNA καρ­κι­νο­γό­νων κυτ­τά­ρων και ανα­στέλ­λει την διαί­ρε­ση του DNA με τον σχη­μα­τι­σμό συμπλό­κου με αυτό, ασκώ­ντας έτσι αντι­καρ­κι­νι­κή δρά­ση.

Ο ΙΦΕΤ A.E., ως τοπι­κός αντι­πρό­σω­πος του προ­ϊ­ό­ντος στην Ελλά­δα, οφεί­λει να επι­κοι­νω­νή­σει άμε­σα με τους πελά­τες, προ­κει­μέ­νου να το απο­σύ­ρουν από την αγο­ρά. Τα παρα­στα­τι­κά της ανά­κλη­σης πρέ­πει να τηρού­νται για διά­στη­μα του­λά­χι­στον πέντε (5) ετών και να τίθε­νται υπό­ψη του ΕΟΦ, εφό­σον ζητη­θούν.

Η σχε­τι­κή από­φα­ση του ΕΟΦ εκδί­δε­ται στο πλαί­σιο προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων