- Διαφήμιση -

Εξάρχεια : Την απομάκρυνση των ΜΑΤ ζητάει Σύλλογος Γονέων σχολείου

Την απομάκρυνση των δυνάμεων καταστολής από τα Εξάρχεια ζητάει ο Σύλλογος Γονέων του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών με επιστολή του στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Την απο­μά­κρυν­ση των δυνά­με­ων κατα­στο­λής από τα Εξάρ­χεια ζητά­ει ο Σύλ­λο­γος Γονέ­ων του 36ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Αθη­νών με επι­στο­λή του στον υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Μιχά­λη Χρυσοχοΐδη.

Οι γονείς δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την μόνι­μη παρου­σία ανδρών των ΜΑΤ στη γει­το­νιά τους αλλά και για τη συχνή χρή­ση δακρυ­γό­νων και χημι­κών ουσιών τόσο το βρά­δυ της 17ης Νοέμ­βρη όσο και άλλων ημερών.

«Επι­μέ­νου­με να ζού­με και να μεγα­λώ­νου­με τα παι­διά μας σε μία γει­το­νιά του κέντρου της Αθή­νας, μία γει­το­νιά όπως όλες οι άλλες με σπί­τια, σχο­λεία, κατα­στή­μα­τα κ.λπ. Δεν αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε το λόγο που πρέ­πει να νιώ­θου­με διαρ­κώς απει­λού­με­νοι και φοβι­σμέ­νοι» ανα­φέ­ρουν χαρα­κτη­ρι­στι­κά στην επι­στο­λή προς τον υπουργό.

Ολόκληρη η επιστολή προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Κύριε Υπουρ­γέ,

Με την παρού­σα επι­στο­λή θα θέλα­με να δια­μαρ­τυ­ρη­θού­με για την κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί στη γει­το­νιά μας εδώ και αρκε­τό χρο­νι­κό διά­στη­μα και φαί­νε­ται να παγιώνεται.

Αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις των Μονά­δων Απο­κα­τά­στα­σης Τάξης έχουν ανα­πτυ­χθεί σε κεντρι­κά σημεία των Εξαρ­χεί­ων, προ­κα­λώ­ντας ένα κλί­μα διαρ­κούς έντα­σης και τελι­κά, ανα­σφά­λειας σε εμάς και τα παι­διά μας. Η εικό­να πάνο­πλων αστυ­νο­μι­κών καθ’ όλη τη διάρ­κεια της ημέ­ρας και σε συγκε­κρι­μέ­να σημεία της γει­το­νιάς δημιουρ­γούν την αίσθη­ση ότι διαρ­κώς κάτι συμ­βαί­νει, ότι η γει­το­νιά τελεί υπό συγκε­κρι­μέ­νο καθε­στώς παρα­κο­λού­θη­σης. Όπως αντι­λαμ­βά­νε­στε το να κυκλο­φο­ρούν παι­διά ανά­με­σα σε διμοι­ρί­ες, αντι­κρί­ζο­ντας καθη­με­ρι­νά και αναί­τια μία εικό­να ανθρώ­πων με όπλα στα χέρια δεν μπο­ρεί να είναι απο­δε­κτό, να θεω­ρεί­ται από την ίδια την πολι­τεία ανε­κτό. Το πρό­βλη­μα υπήρ­χε εδώ και αρκε­τό και­ρό με τη μόνι­μη παρου­σία κλού­βας και ΜΑΤ στη Χ. Τρι­κού­πη και έξω από τα σπί­τια μελών της εκά­στο­τε κυβέρ­νη­σης, ανα­γκά­ζο­ντάς μας να αλλά­ζου­με δια­δρο­μή, μη μπο­ρώ­ντας να δικαιο­λο­γή­σου­με τα αδι­καιο­λό­γη­τα. Και αντί αυτό να περιο­ρί­ζε­ται φαί­νε­ται ότι επε­κτεί­νε­ται και αφο­ρά πλέ­ον τις καθη­με­ρι­νές μας δια­δρο­μές για το σχο­λείο και τις δρα­στη­ριό­τη­τες των παι­διών, τα ψώνια στη λαϊ­κή, την καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας εν γένει. Την ίδια στιγ­μή δε που οι κάτοι­κοι των Εξαρ­χεί­ων έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι με την επί της ουσί­ας αδια­φο­ρία της αστυ­νο­μί­ας στο εμπό­ριο ναρ­κω­τι­κών, τις κλο­πές κ.λπ.

Επι­πλέ­ον, θέλου­με να δια­μαρ­τυ­ρη­θού­με εντό­νως για τη χρή­ση δακρυ­γό­νων και χημι­κών ουσιών τόσο το βρά­δυ της 17ης Νοέμ­βρη όσο και άλλων ημε­ρών, τα οποία προ­κα­λούν έντο­να ανα­πνευ­στι­κά προ­βλή­μα­τα σε μικρούς και μεγά­λους και όπως έχει απο­δει­χθεί από την επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα είναι ιδιαι­τέ­ρως επι­κίν­δυ­να για τη δημό­σια υγεία.. Το βρά­δυ της 17ης Νοέμ­βρη, όπως και τόσα άλλα βρά­δια, τα παι­διά ξυπνού­σαν έντρο­μα από τις βόμ­βες κρό­τους λάμ­ψης και τις κραυ­γές, από εμάς που τρέ­χα­με πανι­κό­βλη­τοι να κλεί­σου­με τα πάντα για­τί πνι­γό­μα­σταν μέσα στο ίδιο μας το σπίτι.

Κύριε Υπουρ­γέ,

Επι­μέ­νου­με να ζού­με και να μεγα­λώ­νου­με τα παι­διά μας σε μία γει­το­νιά του κέντρου της Αθή­νας, μία γει­το­νιά όπως όλες οι άλλες με σπί­τια, σχο­λεία, κατα­στή­μα­τα κ.λπ. Δεν αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε το λόγο που πρέ­πει να νιώ­θου­με διαρ­κώς απει­λού­με­νοι και φοβι­σμέ­νοι. Η δίω­ξη του κοι­νού ποι­νι­κού εγκλή­μα­τος είναι υπό­θε­ση των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων και όχι δυνά­με­ων κατα­στο­λής, οι οποί­ες έχουν απο­κτή­σει μόνι­μη παρου­σία. Ζητά­με, λοι­πόν, την απο­μά­κρυν­ση αυτών από τη γει­το­νιά μας.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων