- Διαφήμιση -

Αντισηπτικά από ποτά “μπόμπες” φτιάχνουν τα υπουργεία Υγείας και Οικονομικών

Τεράστιες οι ελλείψεις σε αντισηπτικά.

Αντι­ση­πτι­κά από ποτά “μπό­μπες” θα φτιά­ξει η Ελλά­δα για να αντι­με­τω­πί­σει τις τερά­στιες ανά­γκες ‑και, φυστι­κά, τις αντί­στοι­χες ελλεί­ψεις- λόγω του κορο­νοϊ­ού. Οι κατα­σχε­μέ­νες ποσό­τη­τες αλκο­όλ από λαθρε­μπό­ριο θα γίνουν αντι­ση­πτι­κά προ­ϊ­ό­ντα, όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Οικονομικών.

Σύμ­φω­να μάλι­στα με πλη­ρο­φο­ρί­ες, πρό­κει­ται για του­λά­χι­στον 120 τόνους κατα­σχε­μέ­νης ή δημευ­μέ­νης αιθυ­λι­κής αλκο­ό­λης. Το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών ανα­κοί­νω­σε ότι στο πλαί­σιο των επει­γό­ντων μέτρων που λαμ­βά­νο­νται για την πρό­λη­ψη και την αντι­με­τώ­πι­ση της διά­δο­σης του κορο­νοϊ­ού, προ­χω­ρά, σε συνερ­γα­σία με τα Υπουρ­γεία Υγεί­ας και Δικαιο­σύ­νης, σε νομο­θε­τι­κή παρέμβαση.

Έτσι, θα παρέ­χε­ται η δυνα­τό­τη­τα η ποσό­τη­τα αιθυ­λι­κής αλκο­ό­λης που έχει δημευ­θεί ή κατα­σχε­θεί, ως αντι­κεί­με­νο λαθρε­μπο­ρί­ας, να δια­τε­θεί με πρά­ξη του Διοι­κη­τή της ΑΑΔΕ δωρε­άν, προς το Υπουρ­γείο Υγεί­ας, για τον σκο­πό της παρα­σκευ­ής αντι­ση­πτι­κών, με βάση την έκθε­ση εξέ­τα­σης δείγ­μα­τος που εκδί­δε­ται από την αρμό­δια Χημι­κή Υπηρεσία.

 

Πηγή www.thetoc.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων