- Διαφήμιση -

Συμβουλές για την εξεύρεση και ενοικίαση φοιτητικής στέγης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
του Χάρη Στεργίου

Πολ­λά είναι αυτά για τα οποία πρέ­πει να είστε προ­σε­κτι­κοί πριν νοι­κιά­σε­τε  σπί­τι. Η από­στα­ση από το Εκπαι­δευ­τι­κό Ίδρυ­μα,  η καλή συμ­φω­νία με τον ιδιο­κτή­τη, η δια­δι­κα­σία πλη­ρω­μής, ο έλεγ­χος του σπι­τιού, η από­φα­ση  για συγκα­τοί­κη­ση κι άλλα. 

Εδώ σας έχου­με κάποιες συμ­βου­λές σχε­τι­κά με την ενοι­κί­α­ση φοι­τη­τι­κής στέγης
 • Να υπο­γρά­φε­τε  πάντο­τε συμ­βό­λαιο με τον ιδιο­κτή­τη της κατοι­κί­ας ή τον πλη­ρε­ξού­σιό του και να μην κάνε­τε ποτέ προ­φο­ρι­κές συμφωνίες.
 • Να μην προ­κα­τα­βά­λε­τε  ούτε ένα ευρώ σε διά­φο­ρες δήθεν εται­ρεί­ες συμ­βού­λων ακι­νή­των ή παρο­χής υπη­ρε­σιών, οι οποί­ες αυτήν την περί­ο­δο εξα­πα­τούν τους ανυ­πο­ψί­α­στους φοι­τη­τές και θησαυ­ρί­ζουν σε βάρος τους.
 • Να απευ­θύ­νε­στε σε κτη­μα­το­με­σί­τες για εξεύ­ρε­ση κατοι­κί­ας, οι οποί­οι εξο­φλού­νται μετά το πέρας του συμ­βο­λαί­ου της μίσθωσης.
 • Να ελέγ­χε­τε το δια­μέ­ρι­σμα για τυχόν τεχνι­κά προ­βλή­μα­τα (ηλε­κτρο­λο­γι­κά, υδραυ­λι­κά, θέρ­μαν­ση κ.λπ.
 • Να μην βιά­ζε­στε να συμ­φω­νή­σε­τε και να ανα­ζη­τεί­τε κατοι­κί­ες που βρί­σκο­νται μακριά από τις Σχο­λές, αρκεί οι περιο­χές αυτές να έχουν καλή συγκοινωνία
 • Να ρωτά­τε για το ποσο­στό που θα πλη­ρώ­σε­τε στα κοι­νό­χρη­στα, όπως και για άλλες δαπάνες.
 • Να δια­πραγ­μα­τεύ­στε το ύψος του μισθώματος.
 • Να βλέ­πε­τε αρκε­τές κατοι­κί­ες, πριν καταλήξετε

Η καλύ­τε­ρη λύση,  είναι η συγκα­τοί­κη­ση δύο ή τριών ατό­μων σε σπί­τια με πολ­λά δωμά­τια, τα οποία είναι φθη­νό­τε­ρα σε σύγκρι­ση με τις γκαρ­σο­νιέ­ρες και τα δυάρια.

Επί­σης:

Η σύντα­ξη μίας λίστας με τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά που θα πρέ­πει να έχει το νέο σας σπί­τι κρί­νε­ται απαραίτητη.
 • Εάν προ­τι­μή­σε­τε να απευ­θυν­θεί­τε σε κάποιον μεσί­τη, επι­λέξ­τε κάποιον που εξα­σκεί νόμι­μα το συγκε­κρι­μέ­νο επάγ­γελ­μα. Τα μεσι­τι­κά γρα­φεία διέ­πο­νται  από συγκε­κρι­μέ­νους κανό­νες και δου­λειά τους είναι να σας βρουν σπί­τι, πριν σας χρε­ώ­σουν για τις υπη­ρε­σί­ες τους.
 • Δεν χρειά­ζε­ται να νοι­κιά­ζε­τε ένα δια­μέ­ρι­σμα που υπερ­βαί­νει τα οικο­νο­μι­κά σας. Μεγά­λο μπαλ­κό­νι έχε­τε και στο πατρι­κό σας σπί­τι. Μεί­νε­τε προσγειωμένοι.
 • Τα θέμα­τα που μπο­ρεί να σας προ­βλη­μα­τί­ζουν όπως οι ώρες κοι­νής ησυ­χί­ας και ο τρό­πος πλη­ρω­μής των κοι­νο­χρή­στων του ιδιο­κτή­τη πρέ­πει να απο­σα­φη­νι­στούν πριν την υπο­γρα­φή του συμβολαίου.
 • Προ­σπα­θεί­τε να δια­τη­ρή­σε­τε το δια­μέ­ρι­σμα σε άρι­στη κατά­στα­ση.  ( Μην  αρχί­σε­τε από την πρώ­τη στιγ­μή τα πάρ­τυ!)  Και ο ιδιο­κτή­της θα είναι ευχα­ρι­στη­μέ­νος και εσείς δεν θα έχε­τε περιτ­τά έξο­δα κατά την απο­χώ­ρη­σή σας.

Σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις, ανά­λο­γα το οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα υπάρ­χει οικο­νο­μι­κή αρω­γή, που βασί­ζε­ται σε κρα­τι­κή μέρι­μνα. Πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με αυτό θα πάρε­τε από την γραμ­μα­τεία της σχο­λής σας.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

φοι­τη­τι­κή ΕΠΙκοινωνία

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων