- Διαφήμιση -

Πώς είναι σήμερα το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο πορσελάνης στη Νέα Μάκρη

Πρόκειται για ένα άγνωστο σε πολλούς εργοστάσιο πορσελάνης το οποίο πλέον έχει εγκαταλειφθεί.

Ακό­μη και δίπλα μας μπο­ρεί να υπάρ­χουν τοπο­θε­σί­ες, κτή­ρια και αξιο­θέ­α­τα που δεν τα γνω­ρί­ζου­με. Σήμε­ρα θα γνω­ρί­σου­με ένα από αυτά που βρί­σκε­ται στην Αττι­κή και συγκε­κρι­μέ­να στη Νέα Μάκρη.

Το εργο­στά­σιο πορ­σε­λά­νης το οποίο είναι σήμε­ρα εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο στη Νέα Μάκρη κατα­σκευά­στη­κε το 1950 από τον Χαρί­τω­να Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λο ενώ η λει­τουρ­γία του ξεκί­νη­σε το 1952. Επρό­κει­το για ένα εργο­στά­σιο το οποίο είχε σαν αντι­κεί­με­νο παρα­γω­γής αντι­κεί­με­να πορ­σε­λά­νης για ηλε­κτρο­λο­γι­κή χρή­ση, πυρό­του­βλα και άλλα πυρί­μα­χα προ­ϊ­ό­ντα. Μάλι­στα επί πολ­λά έτη, η ΔΕΗ προ­μη­θευό­ταν ηλε­κτρο­λο­γι­κό υλι­κό από το εργοστάσιο.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων