- Διαφήμιση -

Πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά και σήμερα 27/7

Σε τρεις περιο­χές προ­βλέ­πε­ται σήμε­ρα Τετάρ­τη πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς (κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 4), σύμ­φω­να με τον Χάρ­τη Πρό­βλε­ψης Κιν­δύ­νου Πυρ­κα­γιάς που εκδί­δει η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών και Διοι­κη­τι­κής Ανασυγκρότησης.

Ειδι­κό­τε­ρα, οι περιο­χές που προ­βλέ­πε­ται πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς (κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 4) είναι οι εξής:

- Αττι­κή
— κεντρι­κή και νότια Εύβοια
— περιο­χές σε Βοιωτία.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων