- Διαφήμιση -

Κύλισε ο Τσίπρας και βρήκε τον Κασσελάκη!

του Χάρη Σταθάτου

Το κύκνειο άσμα της Αρι­στε­ράς  στην Ελλά­δα όπως την εξέ­φρα­σε ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμε­ρα την εκφρά­ζει ο Κασ­σε­λά­κης εκτυ­λίσ­σε­ται αυτές τις μέρες μπρο­στά στα μάτια μας. Η ιστο­ρία ξεκί­νη­σε ως δρά­μα για τη χώρα με τις ασυ­ναρ­τη­σί­ες, την «αυτα­πά­τη», και τους  τυχο­διω­κτι­σμούς και κλεί­νει ως φάρ­σα όπως θα έλε­γε και ο Κάρολος!

Η δεύ­τε­ρη ζημιά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα εκτός από αυτή που έκα­νε  με την κυβερ­νη­τι­κή του θητεία είναι  η ανι­κα­νό­τη­τά του να ασκή­σει αντι­πο­λί­τευ­ση. Ένα συνον­θύ­λευ­μα ιδε­ο­λο­γι­κών αντι­θέ­σε­ων και αντι­φα­τι­κών στρα­τη­γι­κών ρευ­στο­ποιεί­ται  λόγω της απου­σί­ας κυβερ­νη­τι­κής προ­ο­πτι­κής. Ξέχω­ρα ότι η εκλο­γι­κή βάση που ψήφι­σε Κασ­σε­λά­κη τελεί σε πλή­ρη διά­στα­ση με τον κομ­μα­τι­κό στρα­τό του ΣΥΡΙΖΑ, τις παρα­δό­σεις, τις πει­θαρ­χί­ες και τις ιδε­ο­λη­ψί­ες της μέχρι πρό­σφα­τα κομ­μα­τι­κής του ελίτ.

Όλη αυτή η «τρέ­λα» που παρε­λαύ­νει καθη­με­ρι­νά  υπο­νο­μεύ­ει τη ποιό­τη­τα της Δημο­κρα­τί­ας μας. Πως θα έχου­με καλή κυβέρ­νη­ση αν θα έχου­με κακή αντι­πο­λί­τευ­ση; Τι σόι αντι­πο­λί­τευ­ση είναι αυτή όταν αντι­πο­λι­τεύ­ε­ται τον εαυ­τό της; Για πολ­λο­στή φορά  ο Τσί­πρας έκα­νε λάθος στις επι­λο­γές του. Επι­λο­γές που ονει­ρεύ­ε­ται να τον οδη­γή­σουν στο απάγ­γειο του ευρω­βου­λευ­τή. Η πολι­τι­κή  όμως δεν είναι απλά εγκε­φα­λι­κά παι­χνί­δια αλλά αντα­να­κλά­σεις, αν όχι συμπυ­κνώ­σεις, κοι­νω­νι­κών  συσχε­τι­σμών που μεταγ­γρά­φο­νται σε πολι­τι­κούς συσχετισμούς.

Σε μια  θρυμ­μα­τι­σμέ­νη κοι­νω­νία που πλήτ­τε­ται από ακρί­βεια, ανα­σφά­λεια, έλλει­ψη εμπι­στο­σύ­νης λεί­πει  από την αντι­πο­λί­τευ­ση το ηθι­κό υπό­δειγ­μα, ο αξιό­πι­στος λόγος και η ικα­νό­τη­τα να προ­τεί­νει λύσεις.

Χωρίς να έχου­με μια πλή­ρη εικό­να για το τι έκα­νε στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, ποιους συνά­ντη­σε και πως κινή­θη­κε ο Τσί­πρας  είναι απο­λύ­τως βέβαιο ότι αυτός κρύ­φτη­κε πίσω από την κουί­ντα λαν­σά­ρο­ντας τον Κασ­σε­λά­κη. Άλλη μια ολέ­θρια επι­λο­γή για την  χώρα, την Αρι­στε­ρά και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Καθί­στα­ται  ο Τσί­πρας ένα μοι­ραίο άτο­μο στην Ιστο­ρία. Οι λογα­ρια­σμοί του με την Ιστο­ρία θα  φωτι­στούν έτι περαι­τέ­ρω  με αυτά που θα βγουν στα φόρα μόλις καθί­σει ο κουρ­νια­χτός και ο θόρυ­βος μετά το «ξεκα­τί­νια­σμα» του Συρι­ζα και όλης αυτής της απο­λι­τίκ κατά­στα­σης, τύπου που­μα­ρό, όπως την απο­κά­λε­σε ο Κασ­σε­λά­κης. Παι­χνί­δια  εξου­σί­ας που ιδε­ο­λο­γι­κο­ποι­ή­θη­καν στη πορεία από την «Ομπρέλ­λα» και τους υπό­λοι­πους για να δικαιο­λο­γή­σουν τις κινή­σεις τους. Ολοι τους είναι υπεύ­θυ­νοι για αυτό το μπά­χα­λο που έζη­σε η χώρα επί κυβερ­νη­τι­κής θητεί­ας τους. Την  τοξι­κό­τη­τα στη πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση, το διχα­σμό, το ξεζού­μι­σμα της μεσαί­ας τάξης. Οι  άνθρω­ποι που συγκυ­βέρ­νη­σαν με τον Καμ­μέ­νο τους ενό­χλη­σε ο Κασ­σε­λά­κης! Ποιος τους πιστεύ­ει; Ο Συρι­ζα ρευ­στο­ποιεί­ται και εξα­τμί­ζε­ται στη δίνη της ιστο­ρί­ας. Μόνο κάποιες γκρί­ζες φιγού­ρες θα μεί­νουν να μας θυμί­ζουν την πολι­τι­κή απα­τε­ω­νία που διέ­πρα­ξαν εις βάρος των Ελλή­νων πολι­τών και κυρί­ως εις βάρος των εξα­πα­τη­θέ­ντων ψηφο­φό­ρων τους. Οι άνθρω­ποι αυτοί δεν άξι­ζαν στην Αρι­στε­ρά και στις παρα­δό­σεις της. Κρίμα!

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο facebook:

Η Πολι­τι­κή σήμερα

Η Αρι­στε­ρά σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων