- Διαφήμιση -

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ: 20 ΧΡΟΝΙΑ META Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ

του Χάρη Στεργίου

Ήταν  το από­γευ­μα  της 13ης Απρι­λί­ου 2003, ημέ­ρα Κυρια­κή λίγο πριν τις 19:30 όταν  ο χρό­νος στα­μά­τη­σε ξαφ­νι­κά στην κοι­λά­δα των Τεμπών. 21 μαθη­τές που επέ­στρε­φαν στο Μακρο­χώ­ρι Ημα­θί­ας από σχο­λι­κή εκδρο­μή στην Αθή­να χάνουν ακα­ριαία τη ζωή τους σε ένα από τα πιο τρο­μα­κτι­κά τρο­χαία δυστυ­χή­μα­τα που έγι­ναν ποτέ στην Ελλάδα.

21 μαθη­τές που επέ­στρε­φαν στο Μακρο­χώ­ρι Ημα­θί­ας από σχο­λι­κή εκδρο­μή στην Αθή­να χάνουν ακα­ριαία τη ζωή τους στα Τέμπη σε ένα από τα πιο τρο­μα­κτι­κά τρο­χαία δυστυ­χή­μα­τα που έγι­ναν ποτέ στην Ελλάδα

 

20 χρό­νια μετά ένα αδια­νό­η­το σιδη­ρο­δρο­μι­κό ατύ­χη­μα ρίχνει την Ελλά­δα σε πέν­θος. Τι κι αν κατα­σκευά­σθη­καν δρό­μοι, σήραγ­γες, έγι­ναν έργα η Ελλά­δα στην επο­χή του αυτο­μα­τι­σμού έχει ξεχά­σει να αξιο­ποι­ή­σει τα νέα συστή­μα­τα ελέγ­χου. Εδώ μια οδι­κή βοή­θεια καλείς και σου στέλ­νουν link για να δεις σε ποιο σημείο του χάρ­τη βρί­σκε­ται το όχη­μα που θα σε μετα­φέ­ρει και οι ελλη­νι­κές αμα­ξο­στοι­χί­ες δεν έχουν συστή­μα­τα σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο να βλέ­πουν τι γίνε­ται στο δίκτυο; Κι αν γίνει κάποιο εγκλη­μα­τι­κό λάθος δεν πρέ­πει να υπάρ­χει δεύ­τε­ρο και  τρί­το επί­πε­δο ελέγ­χου; Τα Τέμπη είναι εκεί για να μας θυμί­ζουν τα λάθη , τις αβλε­ψί­ες και το  δια­χρο­νι­κά πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό, το πολύ κατώ­τε­ρο των περι­στά­σε­ων και των προ­κλή­σε­ων που αντι­με­τω­πί­ζει η χώρα

Για περισ­σό­τε­ρα σχε­τι­κά με το σιδη­ρο­δρο­μι­κό ατύ­χη­μα στα Τέμπη εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων