- Διαφήμιση -

Στην Αθήνα η Cimolai τον Απρίλιο, στο εργοτάξιο και το στέγαστρο της «Αγια-Σοφιάς»

Μέσα στον επόμενο μήνα έρχονται στην Αθήνα οι επικεφαλής της ιταλικής εταιρίας που έχει αναλάβει την κατασκευή της «σκεπής» του γηπέδου της ΑΕΚ, το οποίο θα προστεθεί τμηματικά στο έργο.

Ραγδαί­ες είναι οι εξε­λί­ξεις στο θέμα της κατα­σκευ­ής του γηπέ­δου της ΑΕΚ και μάλι­στα σε πολ­λα­πλά επί­πε­δα. Το ζήτη­μα της υπο­γειο­ποί­η­σης μπή­κε για τα καλά στις «ράγες» μετά το άνοιγ­μα των φακέ­λων που κατέ­θε­σαν οι υπο­ψή­φιες εται­ρί­ες για να ανα­λά­βουν το πρό­τζεκτ, αφού υπάρ­χει «προ­σω­ρι­νός» μειο­δό­της που δεν είναι άλλος από την Intrakat.

Εφό­σον το πράγ­μα παρα­μεί­νει ως έχει στην παρα­πά­νω δια­δι­κα­σία οι πλη­ρο­φο­ρί­ες θέλουν το έργο της υπο­γειο­ποί­η­σης στην Πατριάρ­χου Κων­στα­ντί­νου και σε ένα τμή­μα της Φωκών να ξεκι­νά μέσα στον Μάιο. Δηλα­δή, έναν μήνα νωρί­τε­ρα περί­που από τις αρχι­κές εκτιμήσεις.

Οι εν λόγω πλη­ρο­φο­ρί­ες φαί­νε­ται πως προ­κύ­πτουν από τα όσα περιέ­χο­νται στην πρό­τα­ση της Intrakat, που κατέ­θε­σε προ­σφο­ρά που περι­λαμ­βά­νει «έκπτω­ση» επί του πλά­νου της τάξε­ως του 45%. Κάτι που της δίνει ένα σημα­ντι­κό προ­βά­δι­σμα προς το παρόν, ένα­ντι της πρό­τα­σης που κατα­τέ­θη­κε από την σύμπρα­ξη της Ερμω­νάσ­σα με άλλη μία εταιρία.

Ωστό­σο, νεό­τε­ρα και μάλι­στα σημα­ντι­κά προ­κύ­πτουν και για τις εξε­λί­ξεις εντός εργο­τα­ξί­ου. Σύμ­φω­να τις πλη­ρο­φο­ρί­ες από to10.gr προ ημε­ρών «κλεί­δω­σε» η άφι­ξη των πρώ­των τμη­μά­των του στε­γά­στρου της «Αγια-Σοφιάς», που ανα­μέ­νε­ται να εντα­χθεί στο οικό­πε­δο της ΑΕΚ μέχρι τα μέσα Απρι­λί­ου! Ενώ σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές, την τοπο­θέ­τη­σή του θα ανα­λά­βουν από κοι­νού οι κατα­σκευά­στριες εται­ρί­ες του γηπέ­δου και η ιτα­λι­κή Cimolai, που έχει επι­με­λη­θεί το στέ­γα­στρο. Μιας και οι επι­κε­φα­λής της θα επι­βλέ­ψουν την δια­δι­κα­σία, βοη­θώ­ντας ώστε όλα να γίνουν όπως πρέ­πει και αυτό το σημα­ντι­κό κομ­μά­τι του έργου να προχωρήσει.

Η συγκε­κρι­μέ­νη δια­δι­κα­σία απαι­τεί χρό­νο για να ολο­κλη­ρω­θεί, γι’ αυτό άλλω­στε και η τοπο­θέ­τη­ση της «σκε­πής» του «σπι­τιού» της Ένω­σης θα γίνει τμη­μα­τι­κά. Με το πρώ­το κομ­μά­τι του, να είναι έτοι­μο προς παρά­δο­ση και να παίρ­νει μέσα στον Απρί­λιο τον δρό­μο προς την Ελλά­δα και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

 

Πηγή www.to10.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων