- Διαφήμιση -

Γιώργος Γεωργίου: Πως ανέλαβε την προεδρία του Απόλλωνα Σμύρνης

Γιώργος Γεωργίου: Έγινε ο πρώτος δημοσιογράφος που αναλαμβάνει την προεδρία ΠΑΕ της Α’ επαγγελματικής κατηγορίας.

Η ανά­λη­ψη της προ­ε­δρί­ας του Απόλ­λω­να Σμύρ­νης από τον Γιώρ­γο Γεωρ­γί­ουξάφ­νια­σε αρκετούς.

Ο Γιώρ­γος Γεωρ­γί­ου μάλι­στα έγι­νε ο πρώ­τος δημο­σιο­γρά­φος που ανα­λαμ­βά­νει την προ­ε­δρία ΠΑΕ της Α’ επαγ­γελ­μα­τι­κής κατηγορίας.

Πως όμως κατέ­λη­ξε στην επι­λο­γή του γνω­στού δημο­σιο­γρά­φου ο μεγα­λο­μέ­το­χος της «ελα­φράς ταξιαρ­χί­ας», Πανα­γιώ­της Μονεμβασιώτης.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, μερι­κοί οπα­δοί του Απόλ­λω­να «έβα­λαν» τη συγκε­κρι­μέ­νη ιδέα στο μυα­λό του Πανα­γιώ­τη Μονεμβασιώτη.

Μάλι­στα, είχαν κάνει και έρευ­να μέσω των social media, τσε­κά­ρο­ντας αντι­δρά­σεις του κόσμου της «ελα­φράς ταξιαρχίας»

Ο Γιώρ­γος Γεωρ­γί­ου θεω­ρούν πως είναι ο κατάλ­λη­λος για να υπάρ­ξει σύσφι­ξη των σχέ­σε­ων με μερί­δα οπα­δών που τα έχει βάλει με τον μεγα­λο­μέ­το­χο της ΠΑΕ.

Γι’ αυτό και ο Γεωρ­γί­ου ανα­ζη­τεί το πρό­σω­πο που θα ενώ­σει ξανά τον κόσμο και θα δυνα­μώ­σει τον σύλ­λο­γο και στο επι­κοι­νω­νια­κό σκέλος.

Περί­πτω­ση, βέβαια, απο­χώ­ρη­σης του Μονεμ­βα­σιώ­τη από τη Ριζού­πο­λη δεν υπάρχει.

 

Πηγή www.pagenews.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων