- Διαφήμιση -

Κύκλωμα κοκαΐνης στο Κολωνάκι: «Δεν θα έβαζα σε κίνδυνο το παιδί μου» κατέθεσε η ηθοποιός-συνιδιοκτήτρια

Αρνήθηκε κάθε κατηγορία - Στη γραμμή της άρνησης και οι άλλοι οχτώ κατηγορούμενοι για το «σουσάδικο της κόκας»

Πλή­ρη άγνοια για τα όσα συνέ­βαι­ναν στο γνω­στό εστια­τό­ριο του Κολω­να­κί­ου, το οποίο σύμ­φω­να με τις κατη­γο­ρί­ες που έχουν απαγ­γελ­θεί, είχε μετα­τρα­πεί σε κέντρο δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών σε «επω­νύ­μους» ηθο­ποιούς, καλ­λι­τέ­χνες κ.ά. δήλω­σαν ότι είχαν οι περισ­σό­τε­ροι κατη­γο­ρού­με­νοι της υπό­θε­σης, απο­λο­γού­με­νοι σήμε­ρα ενώ­πιον του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των της Αθή­νας, όπου διε­ξά­γε­ται η δίκη για την υπό­θε­ση του απο­κα­λού­με­νου …σου­σά­δι­κου της κόκας.

Καμία ιδέα δεν είχε για δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών στο μαγα­ζί ούτε η γνω­στή ηθο­ποιός και συνι­διο­κτή­τρια της επι­χεί­ρη­σης που απο­λο­γή­θη­κε σήμε­ρα στο δικα­στή­ριο. Το ίδιο — δηλα­δή πλή­ρη άγνοια — δήλω­σε ότι είχε και ο γιος της ηθο­ποιού, ο οποί­ος είναι επί­σης κατη­γο­ρού­με­νος στην υπόθεση.

Στη σύντο­μη απο­λο­γία της στο δικα­στή­ριο, η ηθο­ποιός αρνού­με­νη τις κατη­γο­ρί­ες που αντι­με­τω­πί­ζει, είπε μετα­ξύ άλλων: «Έχω φτύ­σει αίμα να μεγα­λώ­σω το παι­δί μου. Ποτέ δεν θα έβα­ζα σε κίν­δυ­νο τη ζωή του, την πορεία του και την καριέ­ρα του».

Μάλι­στα, δήλω­σε έκπλη­ξη και για την εμπλο­κή στην υπό­θε­ση του συνι­διο­κτή­τη και συνέ­ται­ρου της στο μαγα­ζί, τον οποίο χαρα­κτή­ρι­σε φιλι­κό και καλό­καρ­δο άνθρω­πο. «Μέχρι τη στιγ­μή που έγι­νε αυτό, ζού­σα ένα όνει­ρο. Μου κάνει τρο­με­ρή εντύ­πω­ση αυτό το πράγ­μα» ανέ­φε­ρε η ηθοποιός.

Η ίδια αρνή­θη­κε ότι γνώ­ρι­ζε τους κατη­γο­ρου­μέ­νους της υπό­θε­σης και ότι έκα­νε παρέα μαζί τους, ανα­φέ­ρο­ντας πως της ήταν απλώς «κοι­νω­νι­κά γνω­στοί». Σύμ­φω­να δε με τα όσα ανέ­φε­ρε στην απο­λο­γία της η ηθο­ποιός, κανείς δεν ενη­μέ­ρω­σε ούτε την ίδια ούτε το γιο της για το τι συνέ­βαι­νε στο κατά­στη­μα, στο οποίο είχε ποσο­στά και εκείνη.

Τι είπε ο γιος της ηθοποιού

Από την πλευ­ρά του ο γιος της ηθο­ποιού απο­λο­γού­με­νους στο δικα­στή­ριο, υπο­στή­ρι­ξε και εκεί­νος πως δεν γνώ­ρι­ζε ούτε είχε πλη­ρο­φο­ρη­θεί κάτι. «Αν ήξε­ρα, θα διέ­κο­πτε κατευ­θεί­αν τη συνερ­γα­σία μας» είπε ο κατη­γο­ρού­με­νος, ο οποί­ος ανα­φέρ­θη­κε στη συνέ­χεια στο γνω­στό παρου­σια­στή που απο­λο­γή­θη­κε κατά την περα­σμέ­νη συνε­δρί­α­ση του δικα­στη­ρί­ου. «Είχε βάλει κάποιο κεφά­λαιο. Δεν ήθε­λε να ασχο­λεί­ται, να έχει κάποιο ρόλο. Ερχό­ταν για φαγη­τό μια φορά την εβδο­μά­δα μόνο» ανέ­φε­ρε για τον παρου­σια­στή ο κατη­γο­ρού­με­νος, υπο­στη­ρί­ζο­ντας την αθω­ό­τη­τά του.

Στην ίδια γραμ­μή της άρνη­σης της κατη­γο­ρί­ας για δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών, κινή­θη­καν όμως κατά τη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση και οκτώ ακό­μη κατη­γο­ρού­με­νοι που απο­λο­γή­θη­καν στο δικα­στή­ριο. Οι συγκε­κρι­μέ­νοι κατη­γο­ρού­με­νοι στο σύνο­λό τους υπο­στή­ρι­ξαν πως ήταν χρή­στες και επε­δί­ω­καν μόνο να βρουν τη δόση τους.

Επι­πλέ­ον, κατά τη σημε­ρι­νή ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία απο­λο­γή­θη­κε συμπλη­ρω­μα­τι­κά, και ο συνι­διο­κτή­της του μαγα­ζιού, ο οποί­ος ρωτή­θη­κε για συνο­μι­λί­ες που περι­λαμ­βά­νο­νται στη δικο­γρα­φία. Στις συνο­μι­λί­ες αυτές περι­λαμ­βά­νε­ται και το όνο­μα άλλης γνω­στής ηθο­ποιού, η οποία αν και είναι κατη­γο­ρού­με­νη δεν βρέ­θη­κε στο δικα­στή­ριο για να απολογηθεί.

Απα­ντώ­ντας στις σχε­τι­κές ερω­τή­σεις ο κατη­γο­ρού­με­νος συνι­διο­κτή­της του εστια­το­ρί­ου ανέ­φε­ρε ότι η συνο­μι­λία του με την απού­σα από το δικα­στή­ριο ηθο­ποιό ήταν «κέρα­σμα». Όπως εξή­γη­σε, «κατέ­βη­κα κάτω από το σπί­τι μου και ήπια­με παρέα». Μάλι­στα, ο συνή­γο­ρος της ηθο­ποιού, υπο­στή­ρι­ξε στο δικα­στή­ριο πως η ίδια είναι περι­στα­σια­κός χρή­στης και οι ανα­φο­ρές στις τηλε­φω­νι­κές συνο­μι­λί­ες έχουν να κάνουν για ιδία χρήση.

Πλέ­ον η δίκη για τη συγκε­κρι­μέ­νη υπό­θε­ση έχει μπει στην τελι­κή ευθεία για την ανα­κοί­νω­ση της ετυ­μη­γο­ρί­ας του δικα­στη­ρί­ου, αφού πρώ­τα ολο­κλη­ρω­θεί η αγό­ρευ­ση του εισαγ­γε­λέα της έδρας.

 

 

Πηγή www.protothema.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων