- Διαφήμιση -

Στη φυλακή ο αστυνομικός που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών – Προσωρινά κρατούμενος και ο προμηθευτής

Μετά τις πολύ­ω­ρες απο­λο­γί­ες του για το κύκλω­μα το ναρ­κω­τι­κών, ο 33χρονος αστυ­νο­μι­κός και ο φερό­με­νος, προ­μη­θευ­τής των ναρ­κω­τι­κών ουσιών, κρί­θη­καν προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νοι και πήραν το δρό­μο για τις φυλακές.

Ο 33χρονος αστυ­φύ­λα­κας, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται για δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών ακό­μα και με το περι­πο­λι­κό, αρνή­θη­κε πως δια­κι­νού­σε ουσί­ες και δήλω­σε χρή­στης ναρ­κω­τι­κών ουσιών. Ωστό­σο, οι ισχυ­ρι­σμοί του σε αυτό το στά­διο δεν έπει­σαν, και πήρε το δρό­μο για τις φυλακές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων