- Διαφήμιση -

Την Αθήνα επισκέπτεται ο Νετανιάχου, πέφτουν οι υπογραφές για τον EastMed

Οι συναντήσεις με την ελληνική και κυπριακή ηγεσία

Την Αθή­να επι­σκέ­πτε­ται τις επό­με­νες ημέ­ρες ο πρω­θυ­πουρ­γός του Ισρα­ήλ Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου για την υπο­γρα­φή της συμ­φω­νί­ας για τον αγω­γό East Med.

Ειδι­κό­τε­ρα, ο Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει επί­ση­μη επί­σκε­ψη στην Αθή­να στις 2–4 Ιανουα­ρί­ου 2020.

Κατά τη διάρ­κεια της παρα­μο­νής του, ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός θα έχει διμε­ρείς συνα­ντή­σεις με τον Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γό, Κυριά­κο Μητσο­τά­κη, τον Πρό­ε­δρο της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας, Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο, τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Ελλά­δας, Νίκο Δέν­δια και τον Πρό­ε­δρο της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, Νίκο Ανα­στα­σιά­δη με τους οποί­ος θα συζη­τή­σει θέμα­τα κοι­νού ενδιαφέροντος.

Επι­πρό­σθε­τα, ο κ. Νετα­νιά­χου θα συμ­με­τά­σχει σε τρι­με­ρή σύνο­δο με τον Πρω­θυ­πουρ­γό της Ελλά­δάς, κ. Μητσο­τά­κη και τον Πρό­ε­δρο της Κύπρου, κ. Ανα­στα­σιά­δη. Θα ακο­λου­θή­σουν η υπο­γρα­φή της Δια­κρα­τι­κής Συμ­φω­νί­ας (IGA), Ισρα­ήλ-Ελλά­δας –Κύπρου για τον αγω­γό East Med και κοι­νές δηλώσεις.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων