Πομπέο στο «Νιάρχος»: «Βοηθήστε μας για να σας βοηθήσουμε» – Τι είπε για Τουρκία, επενδύσεις και… Κίνα

Εφ' όλης της ύλης η ομιλία του Μάικ Πομπέο στο "Σταύρος Νιάρχος": Για Τουρκία, Ρωσία, Eastmed, Κίνα και επενδύσεις στην Ελλάδα από αμερικανικές επιχειρήσεις.

Νέο μήνυ­μα προς την Τουρ­κία έστει­λε ο Μάικ Πομπέο από την κλει­στή εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε με τον ίδιο ως ομι­λη­τή το Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κό Επι­με­λη­τή­ριο στο «Κέντρο Πολι­τι­σμού Σταύ­ρος Νιάρ­χος».

Ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών τόνι­σε ότι οι ΗΠΑ σέβο­νται τη διε­θνή νομι­μό­τη­τα και επι­διώ­κουν την εφαρ­μο­γή της, προ­στα­τεύ­ο­ντας παράλ­λη­λα την εθνι­κή κυριαρ­χία. Πρό­σθε­σε πάντως ότι η χώρα του θα συνε­χί­σει να προ­σπα­θεί να πεί­σει την Τουρ­κία ότι οι παρά­νο­μες ενέρ­γειες και γεω­τρή­σεις ανοι­χτά της Κύπρου δεν είναι προς το συμ­φέ­ρον της Άγκυ­ρας.

Επι­πλέ­ον, απέ­φυ­γε να συν­δέ­σει την υπο­γρα­φή της ανα­θε­ω­ρη­μέ­νης συμ­φω­νί­ας αμυ­ντι­κής συνερ­γα­σί­ας ΗΠΑ-Ελλά­δας με τη στά­ση της Ουά­σιγ­κτον απέ­να­ντι στην Τουρ­κία, ενώ ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον είχε η ανα­φο­ρά του στο τρί­γω­νο Ελλά­δας-Κύπρου-Ισρα­ήλ, σε συν­δυα­σμό με την εμπλο­κή αμε­ρι­κα­νι­κών εται­ρειών στις έρευ­νες για υδρο­γο­νάν­θρα­κες στη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Μεσό­γειο, αλλά και το γενι­κό­τε­ρο επεν­δυ­τι­κό ενδια­φέ­ρον από αμε­ρι­κα­νι­κές επι­χει­ρή­σεις στον τομέα της ενέρ­γειας, κάνο­ντας ξεχω­ρι­στή ανα­φο­ρά στον αγω­γό EastMed και τα βήμα­τα που πρέ­πει να ολο­κλη­ρω­θούν για την πλή­ρη εκμε­τάλ­λευ­σή του.

Σε ό,τι αφο­ρά γενι­κό­τε­ρα τις επεν­δύ­σεις, ο κ. Πομπέο επι­βε­βαί­ω­σε ότι υπάρ­χει ενδια­φέ­ρον για την Ελλά­δα και μάλι­στα σε διά­φο­ρους τομείς, όπως τα δίκτυα κινη­τής τηλε­φω­νί­ας της νέας γενιάς (5G). Όπως είπε, θα πρέ­πει να ξεπε­ρα­στούν γρα­φειο­κρα­τι­κά εμπό­δια και να γίνει πιο ευέ­λι­κτη η νομο­θε­σία και υπο­γράμ­μι­σε με χαρα­κτη­ρι­στι­κό τρό­πο: «Βοη­θή­στε μας για να σας βοη­θή­σου­με».

Ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, τέλος, δεν παρέ­λει­ψε να στεί­λει με τον τρό­πο του και μηνύ­μα­τα προς τη Ρωσία, το Ιράν, αλλά και την Κίνα.

Για τη Ρωσία τόνι­σε ότι υπο­νο­μεύ­ει τη στα­θε­ρό­τη­τα των γει­το­νι­κών της χωρών και για το Ιράν ότι επι­διώ­κει την απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση της Μέσης Ανα­το­λής, οδη­γώ­ντας μάλι­στα σε έκρη­ξη του προ­σφυ­γι­κού. Σε ό,τι αφο­ρά δε την Κίνα και με αφορ­μή επεν­δύ­σεις της στην Ελλά­δα (π.χ. Cosco-ΟΛΠ), τόνι­σε ότι η ίδια η Ευρώ­πη την έχει χαρα­κτη­ρί­σει ως συστη­μι­κό κίν­δυ­νο και κάλε­σε την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να πάρει «τις σωστές απο­φά­σεις».

 

Πηγή www.newsit.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων