Παραμένει στη φυλακή ο Γιάννος Παπαντωνίου

«Άδικη η προφυλάκιση μου» λέει σε δήλωση του ο κατηγορούμενος πρώην υπουργός

Κλει­στή θα παρα­μεί­νει η πόρ­τα της φυλα­κής για τον πρώ­ην υπουρ­γό Εθνι­κής Άμυ­νας, Γιάν­νο Παπα­ντω­νί­ου καθώς το αρμό­διο δικα­στι­κό συμ­βού­λιο άνα­ψε το «πρά­σι­νο φως» για ανα­νέ­ω­ση της προ­φυ­λά­κι­σης του για έξι ακό­μη μήνες απορ­ρί­πτο­ντας, παράλ­λη­λα, το αίτη­μα του να αφε­θεί ελεύ­θε­ρος.

Ο Γιάν­νος Παπα­ντω­νί­ου οδη­γή­θη­κε στη φυλα­κή, μαζί με τη σύζυ­γο του η οποία έχει ήδη απο­φυ­λα­κι­στεί, τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βριο κατη­γο­ρού­με­νος για ξέπλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος που φέρε­ται να συν­δέ­ε­ται με «μίζα» 2,8 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ που αφο­ρού­σε συμ­βά­σεις εξο­πλι­σμών.

Ο πρώ­ην υπουρ­γός του ΠΑΣΟΚ, ο οποί­ος αρνεί­ται την κατη­γο­ρία, σε δήλω­ση του χαρα­κτη­ρί­ζει «αυθαί­ρε­τη την προ­φυ­λά­κι­ση» του ενώ καταγ­γέλ­λει πως παρα­ποι­ή­θη­κε «ένορ­κη κατά­θε­σή μου κατα­γε­γραμ­μέ­νη στην απο­λο­γία μου κατά τη διάρ­κεια της ανα­κρι­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας» και με αυτό τον τρό­πο «κατα­σκευά­στη­κε ο μύθος της δήθεν ύπαρ­ξης άλλων «μη εισέ­τι γνω­στών λογα­ρια­σμών» για να “δικαιο­λο­γη­θεί” η συνέ­χι­ση της προ­φυ­λά­κι­σης».

Ανα­λυ­τι­κά η δήλω­ση με την οποία ο Γιάν­νος Παπα­ντω­νί­ου έκα­νε γνω­στό ότι παρα­μέ­νει στη φυλα­κή, έχει ως εξής:

«Στις 18/10/2019, ανα­κοι­νώ­θη­κε απορ­ρι­πτι­κή από­φα­ση των δικα­στι­κών αρχών, για τρί­τη συνε­χή φορά, στο αίτη­μα για τον τερ­μα­τι­σμό της αυθαί­ρε­της προ­φυ­λά­κι­σης μου.

Οι λόγοι που είχαν προ­βλη­θεί στις δύο προη­γού­με­νες απο­φά­σεις είχαν καταρ­ρεύ­σει. Τα επι­χει­ρή­μα­τα για δήθεν δημιουρ­γία υπο­δο­μών δια­φυ­γής στο εξω­τε­ρι­κό καθώς και για δήθεν άρνη­ση δια­βί­βα­σης τρα­πε­ζι­κών στοι­χεί­ων στις ελλη­νι­κές αρχές είχαν πλή­ρως απο­δο­μη­θεί. Στο κεί­με­νο της τελευ­ταί­ας από­φα­σης εγκα­τα­λεί­φθη­κε ο ισχυ­ρι­σμός ότι δήθεν είμαι «ύπο­πτος φυγής».

Η πιθα­νό­τη­τα τέλε­σης νέων αδι­κη­μά­των είναι εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λο να υπο­στη­ρι­χτεί εφό­σον δεν κατέ­χω σήμε­ρα δημό­σιο αξί­ω­μα. Για να ξεπε­ρά­σει αυτό το αδιέ­ξο­δο, η νέα απορ­ρι­πτι­κή από­φα­ση κατέ­φυ­γε σε ένα ψέμα:  παρα­ποί­η­σε ένορ­κη κατά­θε­σή μου κατα­γε­γραμ­μέ­νη στην απο­λο­γία μου κατά τη διάρ­κεια της ανα­κρι­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας (σελ. 962). Στην απο­λο­γία μου ανα­φέ­ρο­νται τα εξής:

«Ερώ­τη­ση: Εκτός από τους λογα­ρια­σμούς που είναι ήδη γνω­στοί στην ανά­κρι­ση, δια­θέ­τε­τε οπου­δή­πο­τε στον κόσμο οποιο­δή­πο­τε τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό ή οποιο­δή­πο­τε άλλο χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό προ­ϊ­όν;

Απά­ντη­ση: Εγώ, κατη­γο­ρη­τι­κά όχι, ούτε η σύζυ­γός μου».

Στο κεί­με­νο της απορ­ρι­πτι­κής από­φα­σης (σελ. 38 της εισαγ­γε­λι­κής πρό­τα­σης) η ένορ­κη αυτή κατά­θε­ση παρα­ποι­ή­θη­κε ως εξής:

«(Δεν) μπο­ρεί να κρι­θεί πει­στι­κή η θέση του (κατη­γο­ρου­μέ­νου) ότι δεν γνω­ρί­ζει ή δεν θυμά­ται άλλους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς του».

Το κατη­γο­ρη­μα­τι­κό «όχι» μετα­φρά­στη­κε σε «δεν γνω­ρί­ζω, δεν θυμά­μαι»!

Η από­φα­ση κατέ­λη­ξε στο ότι ο τερ­μα­τι­σμός της προ­φυ­λά­κι­σης επι­τρέ­πει «τη συνέ­χι­ση του (τελε­σθέ­ντος) αδι­κή­μα­τος μέσω μη εισέ­τι γνω­στών λογα­ρια­σμών που ήδη δια­θέ­τει».

Με την παρα­ποί­η­ση της ένορ­κης κατά­θε­σης κατα­σκευά­στη­κε ο μύθος της δήθεν ύπαρ­ξης άλλων «μη εισέ­τι γνω­στών λογα­ρια­σμών» για να “δικαιο­λο­γη­θεί” η συνέ­χι­ση της προ­φυ­λά­κι­σης

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων