- Διαφήμιση -

«Πάγωμα» ΦΠΑ στις οικοδομές: Ανάσα για την αγορά ακινήτων – Πόσο θα μειωθούν οι τιμές

20% χαμηλότερες οι τιμές στα ακίνητα μετά το «πάγωμα» του ΦΠΑ στις οικοδομές. Θα ισχύει και για αντιπαροχές το μέτρο. 3% ο φόρος που θα πληρώνουν πλέον οι αγοραστές. Ακίνητο που τώρα κοστίζει 150.000 ευρώ, από την 1.1.2020 θα κοστίζει 121.000 ευρώ.

Τονω­τι­κή ένε­ση στην αγο­ρά ακι­νή­των ανα­μέ­νε­ται να απο­τε­λέ­σει η χθε­σι­νή ανα­κοί­νω­ση του πρω­θυ­πουρ­γού σύμ­φω­να με την οποία από την 1η Ιανουα­ρί­ου του νέου έτους, παγώ­νει ο ΦΠΑ στα ακί­νη­τα, των οποί­ων η άδεια έχει εκδο­θεί μετά από την 1.1.2006. Στην πρά­ξη αυτό θα σημά­νει μία σημα­ντι­κή ενί­σχυ­ση της ζήτη­σης, αφού οι τιμές θα είναι κατά περί­που 20% χαμη­λό­τε­ρες, με απο­τέ­λε­σμα 100.000 ακί­νη­τα που είναι σήμε­ρα απού­λη­τα να έχουν σημα­ντι­κές πιθα­νό­τη­τες να βρουν αγοραστή.

Το μέτρο της ανα­στο­λής του ΦΠΑ, στα ακί­νη­τα, θα ισχύ­σει για τις αντι­πα­ρο­χές, όπως διευ­κρί­νι­σε ο πρωθυπουργός.

Στό­χος της κίνη­σης αυτής είναι να φύγει το τερά­στιο stock ακι­νή­των που υπάρ­χει στην αγο­ρά σήμε­ρα και έτσι να τονω­θεί η οικο­δο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, με την ανέ­γερ­ση νέων ακι­νή­των. Η από­φα­ση αυτή ουσια­στι­κά καλύ­πτει το σύνο­λο των ακι­νή­των που υπάρ­χουν σήμε­ρα στην αγορά.

Ο υπο­ψή­φιος αγο­ρα­στής πλέ­ον, θα πλη­ρώ­νει μόνο το 3% που είναι ο φόρος μετα­βί­βα­σης και δεν θα πλη­ρώ­νει το 24% που είναι ο ΦΠΑ. Το κέρ­δος πλέ­ον είναι διπλό. Από την μία ο κατα­σκευα­στής ή ο ιδιο­κτή­της που έχει αδιά­θε­το ακί­νη­το θα απο­κτή­σει μία σημα­ντι­κή ρευ­στό­τη­τα που ενδε­χο­μέ­νως θα κατευ­θυν­θεί εκ νέου στην ανέ­γερ­ση νέων οικο­δο­μών, ενώ θα επα­να­κάμ­ψει ένας μεγά­λος αριθ­μός επαγ­γελ­μά­των που μέχρι σήμε­ρα είχαν σχε­δόν εξαφανιστεί.

Πλέ­ον με τα όσα είπε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κ. Μητσο­τά­κης, οι αγο­ρα­στές θα είναι δύο κατη­γο­ριών.

  • Αυτοί που θα απο­κτή­σουν σπί­τι ως πρώ­τη κατοι­κία. Αυτοί δεν θα πλη­ρώ­νουν καθό­λου φόρο μετα­βί­βα­σης αρκεί φυσι­κά η αξία του ακι­νή­του να μην ξεπερ­νά το σχε­τι­κό αφο­ρο­λό­γη­το όριο. Σήμε­ρα είναι 200.000 ευρώ για τον άγα­μο και προ­σαυ­ξά­νε­ται ανά­λο­γα με την οικο­γε­νεια­κή κατάσταση.
  • Εκεί­νοι που θα απο­κτούν το σπί­τι ως δευ­τε­ρεύ­ου­σα ή εξο­χι­κή κατοι­κία και οι οποί­οι θα επι­βα­ρύ­νο­νται μόνο με φόρο μετα­βί­βα­σης 3% επί της ανα­γρα­φό­με­νης αξί­ας στο συμ­βό­λαιο, συν το 10% του φόρου μετα­βί­βα­σης για τον Δήμο.

Η επόμενη ημέρα

Τι θα φέρει όμως στην αγο­ρά η ανα­κοί­νω­ση του πρωθυπουργού;

Πλή­θος από μετα­χει­ρι­σμέ­να ακί­νη­τα θα απο­κτή­σουν ξανά μεγά­λη ζήτη­ση. Για παρά­δειγ­μα ένα ακί­νη­το που τώρα κοστί­ζει 150.000 ευρώ, από την 1.1.2020 θα κοστί­ζει 121.000 ευρώ για κάποιον που το θέλει για πρώ­τη κατοι­κία και 125.000 ευρώ εάν το θέλει ως δευ­τε­ρεύ­ου­σα. Ο μεν πρώ­τος θα έχει όφε­λος 29.000 ευρώ και ο δεύ­τε­ρος 25.000 ευρώ.

Παράλ­λη­λα θα τονω­θεί η οικο­δο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα η οποία έχει υπο­χω­ρή­σει σε ποσο­στό άνω του 90% στα χρό­νια της κρί­σης με απο­τέ­λε­σμα να χαθούν πάνω από 160.000 θέσεις εργα­σί­ας. Οι κατα­σκευα­στές έχουν κάθε λόγο να σπεύ­σουν από τις αρχές του 2020 να εκδώ­σουν οικο­δο­μι­κές άδειες και να χτί­σουν και­νούρ­για δια­με­ρί­σμα­τα καθώς με αυτό τον τρό­πο θα δημιουρ­γή­σουν ένα και­νούρ­γιο στοκ ακι­νή­των το οποίο θα εξα­κο­λου­θή­σει να απαλ­λάσ­σε­ται του ΦΠΑ και μετά το 2023 οπό­τε θα λήξει η 3ετής περί­ο­δος παγώματος.

Κέρδη και για τις τράπεζες

Παράλ­λη­λα, η συγκε­κρι­μέ­νη κίνη­ση βελ­τιώ­νει θεα­μα­τι­κά, όπως τόνι­σε, τους ισο­λο­γι­σμούς των τρα­πε­ζών καθώς αυξά­νει την αξία των ενυ­πό­θη­κων δανεί­ων στα βιβλία τους. Αυτό θα έχει ως απο­τέ­λε­σμα τη χορή­γη­ση ρευ­στό­τη­τας από την πλευ­ρά των τρα­πε­ζών στα νοι­κο­κυ­ριά και τις επιχειρήσεις.

Ένα ακό­μα μέτρο το οποίο ανα­μέ­νε­ται να δώσει ώθη­ση στην κτη­μα­τα­γο­ρά αλλά και στην οικο­νο­μία γενι­κό­τε­ρα είναι η ρύθ­μι­ση για την παρο­χή έκπτω­σης φόρου 40% στις δαπά­νες για την ενερ­γεια­κή, λει­τουρ­γι­κή και αισθη­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση των κτι­ρί­ων. Το μέτρο αφο­ρά την παρο­χή έκπτω­σης φόρου 40% στις δαπά­νες που κατα­βάλ­λει κανείς για την ενερ­γεια­κή, λει­τουρ­γι­κή και αισθη­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση του ακι­νή­του του.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων