- Διαφήμιση -

Οικονόμου: Φαντάζομαι τα Εξάρχεια ως μια αβανγκαρντ ιστορική περιοχή των Αθηνών

Τα Εξάρχεια όπως ο ίδιος τα φαντάζεται μετά από έναν χρόνο σκιαγράφησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου.

Σε συνέ­ντευ­ξή του στην εφη­με­ρί­δα «Τα Νέα – Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο», ο κ. Οικο­νό­μου, εξέ­φρα­σε ικα­νο­ποί­η­ση από την ολο­κλή­ρω­ση της «πρώ­της φάσης» των επι­χει­ρή­σε­ων στα Εξάρ­χεια και χαρα­κτή­ρι­σε άδι­κη την κρι­τι­κή από την «συστη­μι­κή Αρι­στε­ρά» για χρή­ση υπερ­βο­λι­κής αστυ­νο­μι­κής βίας. Όσον αφο­ρά στην εξέ­λι­ξη της περιο­χής σε ορί­ζο­ντα πλέ­ον του ενός έτους, ο κ. Οικο­νό­μου είπε ότι δεν θα τα έβλε­πε αστυ­νο­μο­κρα­τού­με­να και πρό­σθε­σε: «θα μου άρε­σε να τα περ­πα­τή­σω ως μια αβαν­γκαρντ ιστο­ρι­κή περιο­χή των Αθη­νών που διέ­φυ­γε της γκε­το­ποί­η­σης και της ανομίας».

Απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση σχε­τι­κά με την «υπό­θε­ση Κου­κα­κί­ου», ο υφυ­πουρ­γός υπο­γράμ­μι­σε: «Για το τι τελι­κά συνέ­βη στο Κου­κά­κι θα πρό­τει­να να παρα­μεί­νε­τε επι­φυ­λα­κτι­κός ως προς την εικό­να που δόθη­κε από κάποια Μέσα και στις βια­στι­κές δηλώ­σεις που υιο­θέ­τη­σαν άκρι­τα αβά­σι­μους ισχυρισμούς».

Σχε­τι­κά με τις δια­δη­λώ­σεις ο υφυ­πουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη ανέ­φε­ρε: «Είναι απο­ρί­ας άξιον πραγ­μα­τι­κά πώς τα συν­δι­κά­τα ή ομά­δες πολι­τών που νιώ­θουν ανά­γκη να δια­δη­λώ­σουν δεν λαμ­βά­νουν υπό­ψη τους ότι η αγα­νά­κτη­ση των συμπο­λι­τών τους που δεν μπο­ρούν να πάνε στη δου­λειά τους […] δεν βοη­θά στην επι­κοι­νω­νία και στην κατα­νό­η­ση των αιτη­μά­των τους».

Ο κ. Οικο­νό­μου δια­βε­βαί­ω­σε ότι ο σχε­τι­κός νόμος που θα φέρει η κυβέρ­νη­ση θα ακο­λου­θή­σει τις επι­τα­γές του Συντάγ­μα­τος και τις σχε­τι­κές γνω­μο­δο­τή­σεις του Αρεί­ου Πάγου. Προ­σέ­θε­σε δε ότι είναι εμφα­νής και κατα­γε­γραμ­μέ­νη στην έρευ­να της κοι­νής γνώ­μης η διά­θε­ση της συντρι­πτι­κής πλειο­νό­τη­τας των πολι­τών να εφαρ­μο­στεί ένας τέτοιος νόμος.

Στην ίδια συνέ­ντευ­ξη ο κ. Οικο­νό­μου, απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της αστυ­νό­μευ­σης, τονί­ζει ότι «κάποιοι μπο­ρεί να είναι ανυ­πό­μο­νοι. Να ζητούν θαύ­μα­τα με μαγι­κό ραβδί. Η εμφα­νής αστυ­νό­μευ­ση στους δρό­μους και στις γει­το­νιές απο­τε­λεί από μόνη της απο­τρο­πή για την εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα. Τα υπό­λοι­πα είναι ζήτη­μα του επι­χει­ρη­σια­κού σχε­δια­σμού και της αντιε­γκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής που ήδη εφαρ­μό­ζε­ται και φέρει βαθ­μη­δόν καλύ­τε­ρα αποτελέσματα».

 

Πηγή newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων