- Διαφήμιση -

Μητσοτάκης σε Περιφερειάρχες για μεταναστευτικό: Δεν γίνεται να διεκδικώ αλληλεγγύη από την Ευρώπη, όταν δεν υπάρχει ανάμεσά μας

«Δεν μεγεθύνουμε το πρόβλημα αλλά δεν το υποτιμούμε κιόλας». Αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης ζητώντας από τους Περιφερειάρχες να δείξουν αλληλεγγύη προς τα νησιά. "Δεν γίνεται να διεκδικώ αλληλεγγύη από την Ευρώπη, όταν δεν υπάρχει ανάμεσά μας", τόνισε. "Προχωράμε στη δημιουργία κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων ώστε να ελέγχουμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει» επεσήμανε ακόμα.

Η μεγα­λύ­τε­ρη απορ­ρό­φη­ση και η ταχύ­τε­ρη αξιο­ποί­η­ση τον κον­δυ­λί­ων του ΕΣΠΑ, το θέμα της ενί­σχυ­σης των αρμο­διο­τή­των των Περι­φε­ρειών και το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτη­μα βρέ­θη­καν στο επί­κε­ντρο της τακτι­κής συνά­ντη­σης που είχε ο Πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης με τους 13 Περι­φε­ρειάρ­χες της χώρας, στο Μέγα­ρο Μαξίμου.

Ανα­φε­ρό­με­νος στο μεταναστευτικό/προσφυγικό, ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης τόνι­σε ότι «η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση ακο­λου­θεί άλλη πολι­τι­κή. Αλλά­ξα­με το νόμο για το άσυ­λο και τον κάνα­με πιο αυστη­ρό. Ακο­λου­θού­με δια­φο­ρε­τι­κή πολι­τι­κή στο ζήτη­μα της φύλα­ξης των συνό­ρων. Προ­χω­ρά­με στη δημιουρ­γία κλει­στών προ­α­να­χω­ρη­σια­κών κέντρων ώστε να ελέγ­χου­με ποιός μπαί­νει και ποιός βγαί­νει» επε­σή­μα­νε.

«Δεν μεγε­θύ­νου­με το πρό­βλη­μα αλλά δεν το υπο­τι­μού­με κιό­λας», πρό­σθε­σε ο κ. Μητσο­τά­κης και ζήτη­σε από τους Περι­φε­ρειάρ­χες να δεί­ξουν αλλη­λεγ­γύη προς τα νησιά. «Δεν γίνε­ται να δίνω μάχη και να ζητάω αλλη­λεγ­γύη από την Ευρώ­πη όταν δεν υπάρ­χει αλλη­λεγ­γύη μετα­ξύ μας», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Μιχά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης είπε, μετα­ξύ άλλων, ότι «ποσο­τι­κά, δεν είναι μεγά­λο το ζήτη­μα. Κυρί­ως πρέ­πει να δια­σφα­λί­σου­με ότι οι Έλλη­νες είναι και αισθά­νο­νται ασφα­λείς». Ανέ­φε­ρε δε ότι προ­σλαμ­βά­νο­νται 400 συνο­ριο­φύ­λα­κες στον Έβρο, 500 νέοι υπάλ­λη­λοι στις υπη­ρε­σί­ες ασύ­λου στα νησιά και στην ενδο­χώ­ρα και 800 άτο­μα για τη φύλα­ξη των συνό­ρων στα νησιά και για τη φύλα­ξη των κέντρων.

Ο Υφυ­πουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας Αλκι­βιά­δης Στε­φα­νής ανα­φέρ­θη­κε στην ανά­γκη υλο­ποί­η­σης των στό­χων που έχουν τεθεί για τις μετα­κι­νή­σεις και ανα­φέρ­θη­κε στις προ­ε­τοι­μα­σί­ες που γίνονται.

Ανα­φο­ρι­κά με την αξιο­ποί­η­ση των ευρω­παϊ­κών κον­δυ­λί­ων, ο κ. Μητσο­τά­κης σημεί­ω­σε ότι εφε­ξής θα υπάρ­χει σύν­δε­σή τους με τη δια­χει­ρι­στι­κή επάρ­κεια, δηλα­δή, οι Περι­φέ­ρειες που μετου­σιώ­νουν εγκαί­ρως τις χρη­μα­το­δο­τή­σεις σε σωστά έργα θα βλέ­πουν αύξη­ση των αρμο­διο­τή­των τους και αν εκτε­λούν επι­τυ­χώς τα αυξη­μέ­να καθή­κο­ντά τους θα επι­βρα­βεύ­ο­νται με διεύ­ρυν­ση των πιστώ­σε­ων που τους αναλογούν.

Τονί­στη­κε επί­σης η ανά­γκη ενός νέου θεσμι­κού πλαι­σί­ου που θα ενι­σχύ­ει τις αρμο­διό­τη­τες των Περι­φε­ρειών και θα ξεκα­θα­ρί­ζει το πλαί­σιο λει­τουρ­γί­ας μετα­ξύ κεντρι­κής διοί­κη­σης, απο­κε­ντρω­μέ­νης διοί­κη­σης, Περι­φέ­ρειας και Δήμου.

Ο Υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Τάκης Θεο­δω­ρι­κά­κος ανα­φέρ­θη­κε στο νέο μεταρ­ρυθ­μι­στι­κό πλαί­σιο που θα κατα­τε­θεί στο πρώ­το εξά­μη­νο του 2020, για τη διεύ­ρυν­ση των αρμο­διο­τή­των της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης ύστε­ρα από εκτε­νή διάλογο.

Στη διάρ­κεια της συζή­τη­σης ανα­πτύ­χθη­κε γόνι­μη συζή­τη­ση για τον καλύ­τε­ρο συντο­νι­σμό μετα­ξύ κεντρι­κής διοί­κη­σης και Περι­φε­ρειών, κατα­τέ­θη­καν προ­τά­σεις για την ταχύ­τε­ρη απορ­ρο­φη­τι­κό­τη­τα των κον­δυ­λί­ων του ΕΣΠΑ, ενώ για το μεταναστευτικό/προσφυγικό υπήρ­χε κλί­μα συνερ­γα­σί­ας και τονί­στη­κε η ανά­γκη διαρ­κούς επα­φής και ενημέρωσης.

Δεί­τε την εισή­γη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού στη σύσκε­ψη με τους Περιφεριάρχες:

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων