- Διαφήμιση -

Συντάξεις: Αναδρομικά έως και 33 μήνες! Νέα δικαστική απόφαση δικαίωσε συνταξιούχο

Νέα δικαστική απόφαση για τα αναδρομικά. Δικαιώθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών συνταξιούχος του Ταμείου Νομικών. Του επιδικάστηκαν αναδρομικά 3.442,23 ευρώ για παράνομες μειώσεις. Τι πρέπει να περιμένουν οι συνταξιούχοι.

Μια νέα από­φα­ση σταθ­μός για τα ανα­δρο­μι­κά στις συντά­ξεις δημιουρ­γεί νέα δεδο­μέ­να για χιλιά­δες συνταξιούχους.

Το Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών, με από­φα­σή του στις 7 Νοεμ­βρί­ου, έναν μήνα μετά την από­φα­ση του ΣτΕ για το νόμο Κατρού­γκα­λο, δικαί­ω­σε συντα­ξιού­χο του Ταμεί­ου Νομι­κών και του επι­δί­κα­σε ανα­δρο­μι­κά ύψους 3.442,23 ευρώ, ανα­φέ­ρει δημο­σί­ευ­μα στον Ελεύ­θε­ρο Τύπο.

Σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα, οι νέες απο­φά­σεις των δικα­στη­ρί­ων για τις αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές μειώ­σεις στις συντά­ξεις δίνουν ανα­δρο­μι­κά έως και 33 μήνες.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι με από­φα­σή του στις 4 Οκτω­βρί­ου, το ΣτΕ νομι­μο­ποί­η­σε τον επα­νυ­πο­λο­γι­σμό του νόμου Κατρού­γκα­λου. Από τότε, όμως, έχουν δημο­σιευ­τεί τρεις νέες απο­φά­σεις από τα Πρω­το­δι­κεία, που κάθε άλλο παρά ακυ­ρώ­νουν τα ανα­δρο­μι­κά των συνταξιούχων

Η νέα απόφαση για τα αναδρομικά

Η νέα από­φα­ση για τα ανα­δρο­μι­κά βγή­κε στις 7 Νοεμ­βρί­ου από το Διοι­κη­τι­κό Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών. Δικαί­ω­σε συντα­ξιού­χο του Ταμεί­ου Νομι­κών με ανα­δρο­μι­κά 3.442,23 ευρώ για το διά­στη­μα από 1.7.2015 έως 31.3.2018 από τις παρά­νο­μες μειώ­σεις των νόμων 4051 και 4093.

Οι μειώ­σεις αυτές είναι εκεί­νες τις οποί­ες το ΣτΕ έκρι­νε αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές τον Ιού­νιο του 2015 και είναι οι ίδιες μειώ­σεις που ενσω­μα­τώ­θη­καν στον επα­νυ­πο­λο­γι­σμό των συντά­ξε­ων τον οποίο έκρι­νε συνταγ­μα­τι­κό το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας με τις απο­φά­σεις του στις 4 Οκτω­βρί­ου 2019.

Η νέα από­φα­ση Πρω­το­δι­κεί­ου, που δημο­σιο­ποί­η­σε χθες η ΕΝΥΠΕΚΚ του Αλέ­ξη Μητρό­που­λου, είναι η τρί­τη κατά σει­ρά που δικαιώ­νει συντα­ξιού­χο με ανα­δρο­μι­κά μετά τις 4 Οκτωβρίου.

Οι απο­φά­σεις που βγαί­νουν από τα Πρω­το­δι­κεία για το διά­στη­μα πριν και κυρί­ως μετά τις 4 Οκτω­βρί­ου του 2019 απο­κα­λύ­πτουν ότι τα ανα­δρο­μι­κά των συντα­ξιού­χων έχουν κρι­θεί υπέρ των συντα­ξιού­χων και ότι οι αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές μειώ­σεις που διέ­γνω­σε το ΣτΕ τον Ιού­νιο του 2015 ουδό­λως «νομι­μο­ποι­ή­θη­καν» κατά τον επα­νυ­πο­λο­γι­σμό των συντάξεων.

Η κρί­ση του ΣτΕ για τον νόμο Κατρού­γκα­λου δεν αφο­ρού­σε το αν υπάρ­χουν ή όχι ανα­δρο­μι­κά για τους συντα­ξιού­χους, αλλά αν είναι συνταγ­μα­τι­κός ο επα­νυ­πο­λο­γι­σμός των συντά­ξε­ων. Η από­φα­ση του ΣτΕ είναι μεν θετι­κή για τον επα­νυ­πο­λο­γι­σμό, αλλά, όπως φαί­νε­ται, τα δικα­στή­ρια δεν συμ­με­ρί­ζο­νται τις ερμη­νεί­ες δια­φό­ρων νομι­κών κύκλων, ότι λόγω νομι­μο­ποί­η­σης του επα­νυ­πο­λο­γι­σμού μπή­κε και ταφό­πλα­κα στα ανα­δρο­μι­κά, διό­τι το ζήτη­μα των ανα­δρο­μι­κών δεν περι­γρά­φε­ται που­θε­νά στις απο­φά­σεις του ΣτΕ.

Ακό­μα, πάντως, είναι άγνω­στο πότε θα μπο­ρέ­σει η κυβέρ­νη­ση να επι­στρέ­ψει τα ανα­δρο­μι­κά με δόσεις σε όλους τους συντα­ξιού­χους, πέραν όσων δικαιώ­νο­νται από τα δικαστήρια.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων