- Διαφήμιση -

Μετεγκατάσταση 400 αιτούντων άσυλο στη Γαλλία

Το θέμα έθεσε ο Γαλλός υπουργός Εσωτερικών στον Γιώργο Κουμουτσάκο

Το θέμα της μετε­γκα­τά­στα­σης 400 αιτού­ντων άσυ­λο από την Ελλά­δα στη Γαλ­λία, στο πλαί­σιο της πρό­τα­σης που είχε κατα­θέ­σει με επι­στο­λή του στον υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Μιχά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη, συζή­τη­σε ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών της Γαλ­λί­ας, Κρι­στόφ Καστα­νέρ, με τον ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, Γιώρ­γο Κου­μου­τσά­κο.

Οι δυο τους είχαν συνά­ντη­ση στο περι­θώ­ριο των εργα­σιών της Υπουρ­γι­κής Συνό­δου του ΟΟΣΑ για τη Μετα­νά­στευ­ση. Στη συνά­ντη­ση που έγι­νε εν όψει και της επί­σκε­ψης του Γάλ­λου υφυ­πουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών, Λορέντ Νού­νεζ στην Αθή­να τη Δευ­τέ­ρα 20 Ιανουα­ρί­ου, επι­βε­βαιώ­θη­κε η γαλ­λι­κή πρό­τα­ση μετεγκατάστασης.

Ο κ. Καστα­νέρ τόνι­σε στον κ. Κου­μου­τσά­κο, ότι η Γαλ­λία στέ­κε­ται και θα συνε­χί­σει να στέ­κε­ται στο πλευ­ρό της Ελλά­δας για την αντι­με­τώ­πι­ση του μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητή­μα­τος. Οι δύο πλευ­ρές, τέλος, συμ­φώ­νη­σαν για συνέ­χι­ση των επα­φών και συνερ­γα­σία Ελλά­δας-Γαλ­λί­ας εν όψει των προ­σε­χών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για το Ευρω­παϊ­κό Σύμ­φω­νο Μετα­νά­στευ­σης και Ασύλου.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων